ชื่อห้อง :
HU 1201
ที่ตั้ง :
อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์
ความจุที่นั่ง :
12 คน
ชื่อห้อง :
HU 1307
ที่ตั้ง :
อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์
ความจุที่นั่ง :
28 คน
ชื่อห้อง :
HU 2302
ที่ตั้ง :
อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์
ความจุที่นั่ง :
28 คน
ชื่อห้อง :
HU 4305
ที่ตั้ง :
อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์
ความจุที่นั่ง :
40 คน
ชื่อห้อง :
HU 5115
ที่ตั้ง :
อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์
ความจุที่นั่ง :
40 คน