:: สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ > สารบรรณออนไลน์ > แสดงทะเบียนรับหนังสือ

 เข้าสู่ระบบ

username :
password :
สมัครเข้าใช้ระบบ(Register Online)
      แสดงทะเบียนรับหนังสือ
กรุณาเลือก :
เลขที่รับ ลงวันที่ เลขที่เอกสาร เรื่อง เรียน ผู้ส่ง
00097 12 มกราคม 2553 ศธ 0527.03.01(1)/ ขออนุมัตินิสิตฝึกซ้อมการแสดง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ นางสาวสุรีย์พร ชุมแสง
00095 12 มกราคม 2553 ศธ 0527.03.01(4)/- ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ จ.พิษณุโลก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ นางสาวพิศมัย แกล้วเกษตรกรณ์
00094 12 มกราคม 2553 ศธ 0527.03.01(4)/- ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนผู้ดำเนินงานโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ จ.พิษณุโลก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ นางสาวพิศมัย แกล้วเกษตรกรณ์
00093 12 มกราคม 2553 ศธ 0527.03.01(4)/- ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ จ.พิษณุโลก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ นางสาวพิศมัย แกล้วเกษตรกรณ์
00092 12 มกราคม 2553 ศธ 0527.03.01(4)/- ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ จ.พิษณุโลก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ นางสาวพิศมัย แกล้วเกษตรกรณ์
00091 12 มกราคม 2553 ศธ 0527.03.01(4)/- ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนผู้ดำเนินงานโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ จ.พิษณุโลก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ นางสาวพิศมัย แกล้วเกษตรกรณ์
00090 12 มกราคม 2553 ศธ.0527.03.01(3)/012 ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงาน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รศ.ดร.สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์
00089 12 มกราคม 2553 ศธ 0527.03.01(1)/ ขออนุมัติค่าฝึกซ้อมการแสดง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ นางสาวสุรีย์พร ชุมแสง
00088 12 มกราคม 2553 ศธ 0527.03.05(4)/002 ขออนุมัติดำเนินโครงการ"ประกวดดนตรีไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา" คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผศ.คมกริช การินทร์
00087 12 มกราคม 2553 ศธ 0527.03.01(4).01/ ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ
00086 12 มกราคม 2553 ศธ 0527.03.04(1)/- ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการสอน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ นางสุภาภรณ์ แสงอบ
00085 11 มกราคม 2553 ศธ 0527.03.01(1)/ ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ นางสาวสุรีย์พร ชุมแสง
00084 11 มกราคม 2553 - ยืมเงินจัดนิทรรศการงานกาชาด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ นางสาวสุรีย์พร ชุมแสง
00083 11 มกราคม 2553 ศธ 0527.03.01(4).01/ ขออนุมัติเช่าเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ
00082 11 มกราคม 2553 ศธ.0527.03.06/- ขออนุมัติดำเนินโครงการอบรมภาษาพม่าเบื้องต้นครั้งที่ 11 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผศ.วิรัช นิยมธรรม
00081 11 มกราคม 2553 - ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราการ นิเทศนิสิตฝึกงาน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รศ.ดร.สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์
00080 11 มกราคม 2553 ศธ 0527.02.01/ว0165 ขอเรียนเชิญส่งบุคคลเข้าร่วมโครงการสัมนาการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยสถาบัน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.คนึงนิจ ภู่พิพัฒน์วิบูลย์
00079 11 มกราคม 2553 ศธ 0527.03.01(4).01/ ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ
00078 11 มกราคม 2553 ศธ.0527.03/ ขออนุมัติไปราชการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ Miss.Takahashi Yasuko
00077 11 มกราคม 2553 - ยืมเงินสัมนาวิชาการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ
00076 11 มกราคม 2553 ศธ 0527.03.02(2)/- ขออนุมัติเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ นางสาวทำรงลักษณ์ เอื้อนครินทร์
00075 11 มกราคม 2553 ศธ 0527.03.02(2)/- ขออนุมัติเช่าเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ดร.ศศิธร จันทโรทัย
00074 11 มกราคม 2553 - ขออนุมัติเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ นางสาวอรจิรา อัจฉริยไพบูลย์
00073 11 มกราคม 2553 ศธ.0527.03.01(3)/009 ขออนุมัติเลี้ยงรับรองคณะศึกษาดูงาน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ นางรจเรข สายคำ
00072 8 มกราคม 2553 ศธ 0527.03.01(4).01/ ขออนุมัติโครงการวันเกียรติยศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ
00071 8 มกราคม 2553 ศธ 0527.03.01(4)/- ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รศ.ดร.อัญชลี สิงห์น้อย
00070 8 มกราคม 2553 - ยืมเงินโครงการKM เพื่อพัฒนาการสอนและการวิจัยสำหรับบุคลากรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ นางสาวมณีนุช ประกรรษวัต
00069 8 มกราคม 2553 ศธ.0527.03.01(4)/ ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ดร.ศศิธร จันทโรทัย
00068 8 มกราคม 2553 ศธ 0527.03.04(2)/ ขออนุมัติดำเนินโครงการสืบสานดนตรีจากศิลปินพื้นบ้าน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ นางณัฐชยา นัจจนาวากุล
00067 8 มกราคม 2553 ศธ.0527.03.01(4)/ ขออนุมัติเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพิ่มเติม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ดร.สุดสรวง ยุทธนา
00066 8 มกราคม 2553 ศธ 0527.03/ ขออนุมัติไปราชการ โดยใช้ยานพาหนะส่วนตัว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ นางสุทธาวรรณ ศรีวันทนียกุล
00065 8 มกราคม 2553 ศธ 0527.03.01(4).01/ ขออนุมัติไปราชการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ
00064 8 มกราคม 2553 ศธ.0527.03.03 ขออนุมัติเช่าเหมารถ คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ นางเกวลิน ศรีม่วง
00063 8 มกราคม 2553 ศธ 0527.03/ ขออนุมัติไปราชการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ Mr.Yong Lee
00062 8 มกราคม 2553 - ขออนุมัติไปราชการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผศ.เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์
00061 8 มกราคม 2553 - ขอนุมัติไปราชการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ประภาษ เพ็งพุ่ม
00060 8 มกราคม 2553 ศธ 0527.03.04(4)/ ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2552 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ นายภาคิไนย หมีเทศ
00059 7 มกราคม 2553 ศธ 0527.03.01(4).01/ ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ
00058 7 มกราคม 2553 ศธ 0527.03.01(4).01/ ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนิสิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ
00057 7 มกราคม 2553 - ยืมเงินโครงการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ นางเกวลิน ศรีม่วง
00055 7 มกราคม 2553 ศธ.0527.03/ ขออนุมัติไปราชการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ นางสาวปิญรัตน์ วงศ์วิสุทธิรัตน์
00054 6 มกราคม 2553 ศธ.0527.03/ ขออนุมัติไปราชการ โดยใช้ยานพาหนะส่วนตัว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ อ.พัฒน์ วัฒนสินธุ์
00053 6 มกราคม 2553 ศธ 0527.03.02(2)/- ขอออนุมัติดำเนินโครงการแข่งขันภาษาอังกฤษนอกสถานที่ รอบที่ 1 ปี2553 การแข่งขัน speech compettition ม.ราชภัฏ กำแพงเพชร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ดร.ศศิธร จันทโรทัย
00052 6 มกราคม 2553 - เบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.อุษา พัดเกตุ
00051 6 มกราคม 2553 - ยืมเงินอบรมระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ภาษาโฆษณา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ดร.ศิรพัชร์ ฌานเชาว์วรรธน์
00050 6 มกราคม 2553 - ยืมเงินอบรมระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ภาษาโฆษณา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.วิไล ศิลปอาชา
00049 6 มกราคม 2553 ศธ.0527.03/ ขออนุมัติไปราชการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.วิไล ศิลปอาชา
00048 6 มกราคม 2553 ศธ 0527.03.06/- ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผศ.วิรัช นิยมธรรม
00047 6 มกราคม 2553 ศธ 0527.03.01(2)/ ขออนุมัติเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนมกราคม 2553 จำนวน 2 เครื่อง คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ นางมณฑา อยู่นิ่ม
00046 6 มกราคม 2553 ศธ 0527.03.01(2)/ ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับประมวลผล แบบที่1 พร้อมโต๊ะ และ เก้าอี้ จำนวน 120 ชุด ประจำเดือนธันวาคม 2552 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ นางมณฑา อยู่นิ่ม


Page : ก่อนหน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][6263 [64ต่อไป
มีหนังสือ 3193 รายการสารบัญเว็บไซต์
 สารบรรณออนไลน์
 สารบรรณคณะ
 หน่วยการเงิน
 หน่วยพัสดุ
 งานบริการวิชาการ
 งานนโยบายและแผน
 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าฯ
 จดหมายเวียนออนไลน์
 ด่วน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ทุน/อบรมฯ/สัมมนา
 เอกสารออนไลน์
 แผนฯ คณะมนุษยศาสตร์
 แผนฯ ภาควิชา/สาาขา
 แผนฯ สำนักงานคณะฯ
 รายงานการประเมินตนเอง
 คู่มือ/ภาระงาน/อื่นๆ
 คำสั่งออนไลน์
 ค้นหาทะเบียนคำสั่ง
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2561
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2560
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2559
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2558
 ข้อมูลบุคลากร
 แสดงบุคลากร
 ค้นหาบุคลากร
 ตำแหน่งทางวิชาการ
 อบรม/สัมมนา/ประชุมฯ
 ข้อมูลวิจัย
 แสดงตามสาขา/งบประมาณ
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
 การนำเสนอผลงาน
 ติดตามแผนออนไลน์
 เอกสารสรุปผลโครงการ
 ภาวะการมีงานทำ
 ความพึงพอใจนายจ้างฯ
 อัตลักษณ์บัณฑิต
 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
 ประกันคุณภาพออนไลน์
 CHE QA Online (สกอ.)
 คณะมนุษยศาสตร์
 สำนักงานเลขานุการคณะ
 ภาควิชา
 ระบบสารสนเทศอื่นๆ ในคณะ
 วารสารออนไลน์
 คลังข้อมูลคติชน
 คลังข้อมูลด้านทำนุบำรุงฯ
 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

หน้าหลัก | แผนพัฒนาระบบ | คณะกรรมการระบบฯ | ติดต่อสอบถาม | ค้นหาข้อมูลบุคลากร   
Copyright (c) 2011-2012 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ  โทร. 0-5596-2090  
Contact : supawitp@nu.ac.th  

http://www.facebook.com/myfavoritebeauty http://www.myfavoritebeauty.com/