:: สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ > เอกสารออนไลน์ > แสดงเอกสาร

 เข้าสู่ระบบ

username:
password:
      แสดงเอกสาร
กรุณาเลือกหมวด
 แผนปฏิบัติการ/แผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์
ชื่อเอกสาร รายละเอียด หน่วยงาน อ่าน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์หน่วยงานนโยบายและแผน117
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรงานนโยบานและแผน434
แผนปฏิบัติการประจำปี-2560แผนปฏิบัติการประจำปี-2560งานนโยบานและแผน629
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรงานนโยบานและแผน662
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรงานนโยบานและแผน774
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรงานนโยบายและแผน958
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร งานนโยบายและแผน1222
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร งานนโยบายและแผน1827
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร งานนโยบายและแผน1948
การติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2550 - 2554การติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2550 - 2554 ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552งานนโยบายและแผน2305
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะยาว 15 ปี(2551-2556)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ตามกรอบของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี(2551-2556)งานนโยบายและแผน2186
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ติดตามแผนออนไลน์งานนโยบายและแผน2322
แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ.2550-2554แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ.2550-2554งานนโยบายและแผน2489
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ติดตามแผนออนไลน์งานนโยบายและแผน2405
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ติดตามแผนออนไลน์งานนโยบายและแผน2412
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2550แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรงานนโยบายและแผน2294
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2549 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2549 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะมนุษยศาสตร์2169
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2548แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2548งานนโยบายและแผน2101
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2547แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2547งานนโยบายและแผน2158
แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2547-2551แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2547-2551งานนโยบายและแผน2626

Page : [1]สารบัญเว็บไซต์
 สารบรรณออนไลน์
 สารบรรณคณะ
 หน่วยการเงิน
 หน่วยพัสดุ
 งานบริการวิชาการ
 งานนโยบายและแผน
 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าฯ
 จดหมายเวียนออนไลน์
 ด่วน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ทุน/อบรมฯ/สัมมนา
 เอกสารออนไลน์
 แผนฯ คณะมนุษยศาสตร์
 แผนฯ ภาควิชา/สาาขา
 แผนฯ สำนักงานคณะฯ
 รายงานการประเมินตนเอง
 คู่มือ/ภาระงาน/อื่นๆ
 คำสั่งออนไลน์
 ค้นหาทะเบียนคำสั่ง
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2562
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2561
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2560
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2559
 ข้อมูลบุคลากร
 แสดงบุคลากร
 ค้นหาบุคลากร
 ตำแหน่งทางวิชาการ
 อบรม/สัมมนา/ประชุมฯ
 ข้อมูลวิจัย
 แสดงตามสาขา/งบประมาณ
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
 การนำเสนอผลงาน
 ติดตามแผนออนไลน์
 เอกสารสรุปผลโครงการ
 ภาวะการมีงานทำ
 ความพึงพอใจนายจ้างฯ
 อัตลักษณ์บัณฑิต
 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
 ประกันคุณภาพออนไลน์
 CHE QA Online (สกอ.)
 คณะมนุษยศาสตร์
 สำนักงานเลขานุการคณะ
 ภาควิชา
 ระบบสารสนเทศอื่นๆ ในคณะ
 วารสารออนไลน์
 คลังข้อมูลคติชน
 คลังข้อมูลด้านทำนุบำรุงฯ
 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

หน้าหลัก | แผนพัฒนาระบบ | คณะกรรมการระบบฯ | ติดต่อสอบถาม | ค้นหาข้อมูลบุคลากร   
Copyright (c) 2011-2012 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ  โทร. 0-5596-2090  
Contact : supawitp@nu.ac.th  

http://www.facebook.com/myfavoritebeauty http://www.myfavoritebeauty.com/