:: สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ > เอกสารออนไลน์ > แสดงเอกสาร

 เข้าสู่ระบบ

username:
password:
      แสดงเอกสาร
กรุณาเลือกหมวด
 รายงานการประเมินตนเอง
ชื่อเอกสาร รายละเอียด หน่วยงาน อ่าน
ผลการประเมินตรวจสอบการประกันคุณภาพ ภาควิชาภาษาตะวันออก ปี 2548 ผลการประเมินตรวจสอบการประกันคุณภาพ ภาควิชาภาษาตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2548ภาควิชาภาษาตะวันออก2219
รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report, SAR ประจำปีการศึกษา 2549รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report, SAR ประจำปีการศึกษา 2549 (ข้อมูล 1 มิ.ย. 49 – 31 พ.ค. 50 ) โดยสาขาวิชาภาษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาศาสตร์2307
รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report, SAR ประจำปีการศึกษา 2549รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report, SAR ประจำปีการศึกษา 2549 (ข้อมูล 1 มิ.ย. 49 – 31 พ.ค. 50 ) โดย สาขาวิชาภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษาอังกฤษ2204
ผลการประเมินตรวจสอบการประกันคุณภาพ สนง.คณะมนุษยศาสตร์ผลการประเมินตรวจสอบการประกันคุณภาพ สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์2078
รายงานการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2548 โดย ภาควิชาภาษาตะวันตกรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2548 โดย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 13 มิถุนายน 2549ภาควิชาภาษาตะวันตก1976
รายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ (SAR/CAR) สาขาวิชาภาษาอังกฤษรายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบSelf/Check Assessment Report, SAR/CAR ประจำปีการศึกษา 2548 (ข้อมูล 1 มิ.ย. 48 – 31 พ.ค. 49 ) โดย สาขาวิชาภาษาอังกฤษภาควิชาภาษาตะวันตก2342
รายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ SAR ประจำปี 2548ขอเชิญบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือแก้ไขรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2548 ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2549หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา1983
แผนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548แผนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะมนุยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2548งานนโยบายและแผน2015
รายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ SAR/CARรายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ SAR/CAR คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2547 (ฉบับสมบูรณ์)งานนโยบายและแผน1871
รายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ SAR/CAR ประจำปีการศึกษา 2546 (ฉบับสมบูรณ์)รายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบSAR/CAR ประจำปีการศึกษา 2546 (1 มิ.ย.46-31 พ.ค.47)งานนโยบายและแผน1993

Page : [1]สารบัญเว็บไซต์
 สารบรรณออนไลน์
 สารบรรณคณะ
 หน่วยการเงิน
 หน่วยพัสดุ
 งานบริการวิชาการ
 งานนโยบายและแผน
 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าฯ
 จดหมายเวียนออนไลน์
 ด่วน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ทุน/อบรมฯ/สัมมนา
 เอกสารออนไลน์
 แผนฯ คณะมนุษยศาสตร์
 แผนฯ ภาควิชา/สาาขา
 แผนฯ สำนักงานคณะฯ
 รายงานการประเมินตนเอง
 คู่มือ/ภาระงาน/อื่นๆ
 คำสั่งออนไลน์
 ค้นหาทะเบียนคำสั่ง
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2562
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2561
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2560
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2559
 ข้อมูลบุคลากร
 แสดงบุคลากร
 ค้นหาบุคลากร
 ตำแหน่งทางวิชาการ
 อบรม/สัมมนา/ประชุมฯ
 ข้อมูลวิจัย
 แสดงตามสาขา/งบประมาณ
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
 การนำเสนอผลงาน
 ติดตามแผนออนไลน์
 เอกสารสรุปผลโครงการ
 ภาวะการมีงานทำ
 ความพึงพอใจนายจ้างฯ
 อัตลักษณ์บัณฑิต
 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
 ประกันคุณภาพออนไลน์
 CHE QA Online (สกอ.)
 คณะมนุษยศาสตร์
 สำนักงานเลขานุการคณะ
 ภาควิชา
 ระบบสารสนเทศอื่นๆ ในคณะ
 วารสารออนไลน์
 คลังข้อมูลคติชน
 คลังข้อมูลด้านทำนุบำรุงฯ
 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

หน้าหลัก | แผนพัฒนาระบบ | คณะกรรมการระบบฯ | ติดต่อสอบถาม | ค้นหาข้อมูลบุคลากร   
Copyright (c) 2011-2012 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ  โทร. 0-5596-2090  
Contact : supawitp@nu.ac.th  

http://www.facebook.com/myfavoritebeauty http://www.myfavoritebeauty.com/