:: สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ > เอกสารออนไลน์ > แสดงเอกสาร

 เข้าสู่ระบบ

username:
password:
      แสดงเอกสาร
กรุณาเลือกหมวด
 คู่มือ/ภาระงาน/อื่นๆ
ชื่อเอกสาร รายละเอียด หน่วยงาน อ่าน
รายงานประจำปี 2560รายงานประจำปี-2560งานนโยบาย และแผน257
รายงานประจำปี 2558รายงานประจำปี 2558งานนโยบานและแผน655
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ คณะมนุษยศาสตร์และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ คณะมนุษยศาสตร์และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนหน่วยสารสนเทศ903
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558แผนพัฒนาระบบสารสนเทศคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558หน่วยสารสนเทศ916
แผนพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2555 ถึง 2559 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2556แผนพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2555 ถึง 2559 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2556หน่วยสารสนเทศ1183
แผนพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2555 2559แผนพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2555 2559 โดย : นายประธาน สายคำ หน่วยสารสนเทศ งานธุรการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนาคม 2555หน่วยสารสนเทศ1452
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2552 คณะมนุษยศาสตร์รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2552 คณะมนุษยศาสตร์งานนโยบาลและแผน2096
รายงานประจำปี 2552รายงานประจำปี 2552งานนโยบายและแผน1984
รายงานประจำปี 2551รายงานประจำปี 2551งานนโยบายและแผน1824
คู่มืองานนโยบายและแผน (เมษายน 2552)คู่มืองานนโยบายและแผน (เมษายน 2552)งานนโยบายและแผน 2762
รายงานประจำปี 2550รายงานประจำปี 2550งานนโยบายและแผน2366
รายงานประจำปี 2549รายงานประจำปี 2549งานนโยบายและแผน2214
คู่มืองานนโยบายและแผนคู่มืองานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์งานนโยบายและแผน2853
มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษาประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษาหน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์2069
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 2553คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์2434
รายงานการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรรายงานการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่างวันที่ 4 - 12 มีนาคม 2551หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ2427
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2549รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2549งานการเงินและพัสดุ2387
รายงานประจำปี 2547รายงานประจำปี 2547งานนโยบายและแผน2029
รายงานประจำปี 2548รายงานประจำปี 2548งานนโยบายและแผน2055
ภาระงาน งานนโยบายและแผนภาระงาน งานนโยบายและแผนและลักษณะภาระงาน (job Description) ของบุคลากร (ฉบับปรับปรุง)งานนโยบายและแผน3199
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษากิจการนิสิตคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษากิจการนิสิตหน่วยกิจการนิสิต2659
คู่มือการบริการหน่วยกิจการนิสิตคู่มือการบริการหน่วยกิจการนิสิตหน่วยกิจการนิสิต2515

Page : [1]สารบัญเว็บไซต์
 สารบรรณออนไลน์
 สารบรรณคณะ
 หน่วยการเงิน
 หน่วยพัสดุ
 งานบริการวิชาการ
 งานนโยบายและแผน
 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าฯ
 จดหมายเวียนออนไลน์
 ด่วน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ทุน/อบรมฯ/สัมมนา
 เอกสารออนไลน์
 แผนฯ คณะมนุษยศาสตร์
 แผนฯ ภาควิชา/สาาขา
 แผนฯ สำนักงานคณะฯ
 รายงานการประเมินตนเอง
 คู่มือ/ภาระงาน/อื่นๆ
 คำสั่งออนไลน์
 ค้นหาทะเบียนคำสั่ง
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2562
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2561
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2560
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2559
 ข้อมูลบุคลากร
 แสดงบุคลากร
 ค้นหาบุคลากร
 ตำแหน่งทางวิชาการ
 อบรม/สัมมนา/ประชุมฯ
 ข้อมูลวิจัย
 แสดงตามสาขา/งบประมาณ
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
 การนำเสนอผลงาน
 ติดตามแผนออนไลน์
 เอกสารสรุปผลโครงการ
 ภาวะการมีงานทำ
 ความพึงพอใจนายจ้างฯ
 อัตลักษณ์บัณฑิต
 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
 ประกันคุณภาพออนไลน์
 CHE QA Online (สกอ.)
 คณะมนุษยศาสตร์
 สำนักงานเลขานุการคณะ
 ภาควิชา
 ระบบสารสนเทศอื่นๆ ในคณะ
 วารสารออนไลน์
 คลังข้อมูลคติชน
 คลังข้อมูลด้านทำนุบำรุงฯ
 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

หน้าหลัก | แผนพัฒนาระบบ | คณะกรรมการระบบฯ | ติดต่อสอบถาม | ค้นหาข้อมูลบุคลากร   
Copyright (c) 2011-2012 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ  โทร. 0-5596-2090  
Contact : supawitp@nu.ac.th  

http://www.facebook.com/myfavoritebeauty http://www.myfavoritebeauty.com/