:: สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ > เอกสารออนไลน์ > รายละเอียดเอกสาร

 เข้าสู่ระบบ

username:
password:
      รายละเอียดเอกสาร
ประเภท :   แผนปฏิบัติการ/แผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์
หน่วยงาน :   งานนโยบายและแผน
ชื่อเอกสาร :   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะยาว 15 ปี(2551-2556)
รายละเอียด :   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ตามกรอบของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี(2551-2556)
วันที่ปรับปรุง :   22 มิถุนายน 2553     ถูกเปิดอ่าน : 2293  ครั้ง