:: ข้อมูลบุคลากร > ตำแหน่งทางวิชาการ

 Login

username:
password:

Home

      ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง :
ที่ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
ภาควิชาภาษาตะวันตก(Department of Western Languages)
1. ศโรชิน  อาจหาญ
2. ศรีสุดา  พุ่มชม spoomchom@gmail.com 6304 2068
3. นิภารัตน์   อิ่มศิลป์ niparat.imsil@gmail.com 6304 2080
4. ศิรพัชร์  ฌานเชาว์วรรธน์ srp.chan55@gmail.com 6305 2069
5. คุณัญญา  บัวพรหมมาตร์ kunanya.bua@gmail.com 6304 2080
6. วรัญญา  มอโท varanya.morto@gmail.com 6308 2058
ภาควิชาภาษาตะวันออก(Department of Eastern Languages)
7. จิรานุวัฒน์  สวัสดิ์พิชญสกุล jiranuwat3738@gmail.com ED 2103 2547
8. ศิวัสว์  สุรกิจบวร siwats@me.com HU5305 2191
9. ศศิวรรณ  นาคคง o_reeya@hotmail.com 6110 2086
10. จุฑามาศ  บุญชู u_aye82@hotmail.com
11. ภูริวรรณ  วรานุสาสน์ puriwanw@gmail.com 6302 2064
12. อมรรัตน์  เนตรธัญญกรวงศ์ yiqingyuan@msn.com ED2103 2538
13. ศิริรัตน์  กิตติจารุขจร Zhangmeijuan8@hotmail.com
14. อำไพพัชญ์  จิราพงษ์ taratornc@nu.ac.th ED2106 2533
15. ชนัญญา  พวงทอง p.chananya@gmail.com ED2103 2505
16. สุวพรรณ  ครุฑเมือง suwapankrutmuang@gmail.com ED 2102 055-962502
17. อัจฉรา  อึ้งตระกูล atcharaa@nu.ac.th HU4301 2155
18. ศิรินุช  คูเจริญไพบูลย์ sirinudku@gmail.com HU4304 2278
19. อาทิตย์  พงษ์พานิช ex_123456@hotmail.com
20. วิจิตร  คริเสถียร wijitkri@yahoo.com 1309 2545
21. สุนันทา  เทศสุข pandaow@hotmail.com 4201 2153
22. กฤษณะ  โชติสุทธิ์ kridtisut@gmail.com
23. พุธิตา  สิงหเดช putita211992@hotmail.com
ภาควิชาดนตรี(Department of Music)
24. ประชากร  ศรีสาคร
25. พรชัย  ผลนิโครธ kong_ranad@hotmail.com
26. วราภรณ์  เชิดชู ann.faa.cu@gmail.com IT 704-2 1624
27. บุตรี  สุขปาน kong_ranad@hotmail.com
28. โสภณ  ลาวรรณ์ sophonla@nu.ac.th HU 3210 2143
29. ณัฏฐนิช  นักปี่ seung_n@hotmail.com
30. ภากร  สิริทิพา tem2007@hotmail.com IT717 1629
31. ภูมินทร์  ภูมิรัตน์ oad_phumin@hotmail.com HU 3309 2135
32. ธีรวัฒน์  วีระวิทยานันต์ sha_aim@hotmail.com IT 704/1 1623
33. วรชาติ   กิจเรณู worachatk@gmail.com 3103 1623
34. วราภรณ์  ยูงหนู waraporn.yoongnoo@gmail.com IT 704/1 1623
35. ศศิณัฐ  พงษ์นิล Naruntanapron@gmail.com HU 3102 2140
36. วิชญ์  บุญรอด v.boonrod@gmail.com
37. พิริยาภรณ์   เลขธรากร Pung_piri@hotmail.com
ภาควิชาภาษาอังกฤษ(Department of English Language)
38. รุจิรัตน์  ชัยแสง auntieink@hotmail.com 1303 2020
39. หรินฟ้า  พัฒนพงศ์พิทักษ์ harinph@hotmail.com 6109 2091
40. ศศิธร  จันทโรทัย chantharothai6996@gmail.com 6207 2058
41. ฐิติรัตน์ Thitirat  สุวรรณสม Suwannasom thitirats@nu.ac.th 1304 2083
42. พรวีร์  ทันนิเทศ ptgade@hotmail.com 1311 2033
43. คัมภีร์   นูนคาน khampeen@nu.ac.th Hu1303 2020
44. สุทธาวรรณ  ศรีวันทนียกุล s_kreangsak@hotmail.com 1308 2029
45. พิชญาภา  สิริเดชกุล pitchayapa@yahoo.com 1308 2027
46. ทศพล  สุรนัคครินทร์ todsapons@hotmail.com HU1305 055962024
47. ดวงพร  ทองน้อย suleebhorn@gmail.com 1309 2083
48. รุ้งกาญจน์  ประทุมทอง 1304 2037
49. พัฒน์  วัฒนสินธุ์ patwatanasin@yahoo.com 1305 2024
50. อิศรา  คงมี b_melon99@hotmail.com 1306 2026
51. อาภรณ์ชนิศ  แสงสังข์ apornchanit@yahoo.com 1309 2082
52. นิชฎารัสมิ์ (Nichadarat)  รักษาสัตย์ kittie_rak@hotmail.com
53. วรา  ชาญสินธุ์ chwara2180@hotmail.com 1310 2031
54. สุวนันทน์ Suwanan  อินมณี Inmanee nu_uya@hotmail.com 6109 2092
55. ฐิติชญาน์  ศรแก้ว ins2006@gmail.com 2031 1310
56. อิสริยาภรณ์  เอี่ยวเฉย issie.aeow@gmail.com 1309 2084
57. พัทธชนก Patchanok  กิติกานันท์ Kitikanan nicenanina@gmail.com 1304 055-96-2028
58. นพรัตน์  จันทร์โสภา princeharry39@hotmail.com 6110 2086
59. มานะ  เติมใจ manatermjai@hotmail.com 1305 2023
60. สุวิมล  ใจยศ nan.suwimol@gmail.com 1205-1 2034
61. วราภรณ์  ภูผา waranick@hotmail.com HU 1304 2083
62. สาทิพย์  เครือสูงเนิน satipk@yahoo.com 1309 055-962082
63. วศินรัฐ  นวลศิริ wasinrat@hotmail.com HU1309 2084
64. กนกพร  นุชนานนท์เทพ kanokpornn@nu.ac.th 1309 2082
ภาควิชาภาษาไทย(Department of Thai Language)
65. ภาคภูมิ  สุขเจริญ beach6666@hotmail.com 6204 2039
66. สายหยุด  บัวทุม ajsaiyutbuathum@gmail.com 6204 2038
67. สุวรรณี  ทองรอด suwanneet@nu.ac.th 6204 2039
68. อรจิรา  อัจฉริยไพบูลย์ ornjiraa@hotmail.com 6207 2061
69. เพ็ญพิชญา เพ็งศรี  มูฮาเน่น penpitchaya.myohanen@gmail.com 6204 2038
70. พิมพ์นภัส  จินดาวงค์ pearlynn.pj@gmail.com 6204 2037
71. คณิตา  หอมทรัพย์ katee_kookoo@hotmail.com
72. ธัช  มั่นต่อการ tachmonto@gmail.com 2610
ภาควิชาศิลปะการแสดง(Department of Dramatic Art)
73. รุ่งนภา  ฉิมพุฒ rungnapha_cu@hotmail.com 6303 2065
74. รัชดาพร  สุคโต rachadaporn2002@yahoo.com 1203 2022
75. จิตติมา  นาคีเภท jittiman@nu.ac.th ED2101 2521
76. ภูริตา  เรืองจิรยศ enjoy_pu@hotmail.co.th ED2101 8791
77. อุบลวรรณ  โตอวยพร nu19929@hotmail.com
78. ณัฐวัฒน์  สิทธิ champinda@hotmail.com
79. วรวิทย์  ทองเนื้ออ่อน worawitt@nu.ac.th 5311-2 2200
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา
80. อรอุษา  สุวรรณประเทศ onusas@nu.ac.th 1105 2093
81. ณัฐพร   ไข่มุกข์ natty_mook@hotmail.com
82. อชิรพจณิชา  พลายนาค aom_rolypoly@hotmail.com 6308
83. พรหมพิสิฐ   พันธ์จันทร์ phromphanchan@gmail.com HU 2205 055962119
84. สิรินทร์ญาดา   พรตระกูลเสรี Sirinyaadaap@nu.ac.th 2301-2 2112
85. อรทัย  ชินอัครพงศ์ ochin1965@gmail.com 1308 2029
86. ธนัฏฐา  จันทร์เต็ม thanattha.j@hotmail.com Law 4310 2149
สารบัญเว็บไซต์
 สารบรรณออนไลน์
 สารบรรณคณะ
 หน่วยการเงิน
 หน่วยพัสดุ
 งานบริการวิชาการ
 งานนโยบายและแผน
 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าฯ
 จดหมายเวียนออนไลน์
 ด่วน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ทุน/อบรมฯ/สัมมนา
 เอกสารออนไลน์
 แผนฯ คณะมนุษยศาสตร์
 แผนฯ ภาควิชา/สาาขา
 แผนฯ สำนักงานคณะฯ
 รายงานการประเมินตนเอง
 คู่มือ/ภาระงาน/อื่นๆ
 คำสั่งออนไลน์
 ค้นหาทะเบียนคำสั่ง
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2562
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2561
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2560
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2559
 ข้อมูลบุคลากร
 แสดงบุคลากร
 ค้นหาบุคลากร
 ตำแหน่งทางวิชาการ
 อบรม/สัมมนา/ประชุมฯ
 ข้อมูลวิจัย
 แสดงตามสาขา/งบประมาณ
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
 การนำเสนอผลงาน
 ติดตามแผนออนไลน์
 เอกสารสรุปผลโครงการ
 ภาวะการมีงานทำ
 ความพึงพอใจนายจ้างฯ
 อัตลักษณ์บัณฑิต
 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
 ประกันคุณภาพออนไลน์
 CHE QA Online (สกอ.)
 คณะมนุษยศาสตร์
 สำนักงานเลขานุการคณะ
 ภาควิชา
 ระบบสารสนเทศอื่นๆ ในคณะ
 วารสารออนไลน์
 คลังข้อมูลคติชน
 คลังข้อมูลด้านทำนุบำรุงฯ
 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

หน้าหลัก | แผนพัฒนาระบบ | คณะกรรมการระบบฯ | ติดต่อสอบถาม | ค้นหาข้อมูลบุคลากร   
Copyright (c) 2011-2012 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ  โทร. 0-5596-2090  
Contact : supawitp@nu.ac.th  

http://www.facebook.com/myfavoritebeauty http://www.myfavoritebeauty.com/