Login

username:
password:

Home

Evaluation the foreigner

  แสดงรายละเอียด
  ข้อมูลของคุณศรีสุดา  พุ่มชม

รหัสอาจารย์/จนท. : E09002
ชื่อ :
นามสกุล :
ศรีสุดา
พุ่มชม
สังกัด : ภาควิชาภาษาตะวันตก(Department of Western Languages)
สาขาวิชา/หน่วยงาน : -
ประเภท : ข้าราชการ
ตำแหน่ง : อาจารย์
ห้องทำงาน : 6304
โทรศัพท์ภายใน : 2068
อีเมล์ : spoomchom@gmail.com
CV :

  ระดับการศึกษา (แสดงข้อมูลที่สูงกว่า ปริญญาตรี)
วันที่ - วันที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2538 ปริญญาตรี อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2542 ปริญญาโท Maîtrise des Sciences du Langage Université de Franche-Comté, France
- 2544 ปริญญาโท Diplôme d’études approfondies Université de Franche-Comté, Besançon, France
- 2539 Certificate Diplôme PROF-CLEF Centre de Linguistique Appliqué de Besançon, France
   อบรมฯ/สัมมนา/ประชุม/อื่นๆ
อบรม (Training)
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
1.12 มีนาคม 2561 ถึง 16 มีนาคม 2561การอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส (Stage BELC)CIEP, Institut fr. au Vietnam/ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
2.3 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2561การอบรมเพื่อเป็นกรรมการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส ระดับ A1-A2 สถานทูตฝรั่งเศส/สมาคมฝรั่งเศส กทม
3.31 มกราคม 2561 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2561การอบรมสัมมนา เรื่อง Maitrise des outils numeriques dans le monde educatif AUFและศูนย์ CNFp มหาวิทยาลัยรังสิต
4.5 มิถุนายน 2560 ถึง 9 มิถุนายน 2560โครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5วช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร/ตึกIT
5.17 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2560โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย กิจกรรม การเขียนโครงร่างเพื่อขอทุนสนับสนุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์/ ณ โรงแรม Imperial Phukaew Hill Resort จังหวัดเพชรบูรณ์
6.15 ตุลาคม 2558 ถึง 16 ตุลาคม 2558การสอนทักษะการฟังภาษาฝรั่งเศสสถานทูตฝรั่งเศส/สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
7.14 มิถุนายน 2558 ถึง 19 มิถุนายน 2558การอบรมปฏิบัติการระดับนานาชาติ ด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส Stage BELC Aseanสถานทูตฝรั่งเศส/โรงแรมไอบิสริเวอร์ไซด์
8.23 ธันวาคม 2557 ถึง 23 ธันวาคม 2557โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาไทย พ.ศ. 2557กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา/มหาวิทยาลัยนเรศวร
9.30 มิถุนายน 2557 ถึง 1 กรกฏาคม 2557การวัดผลประเมินผลทักษะการเขียนภาษาฝรั่งเศสภาควิชาภาษาตะวันตกร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศส
10.17 พฤษภาคม 2556 ถึง 17 พฤษภาคม 2556โครงการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารกับภาวะผู้นำในบริบทอาเซียนคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
11.28 ตุลาคม 2555 ถึง 30 ตุลาคม 2555การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา/มหาวิทยาลัยนเรศวร
12.20 ตุลาคม 2555 ถึง 21 ตุลาคม 2555การอบรมเป็นกรรมการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานยุโรปสถานทุตฝรั่งเศส/สมาคมฝรั่งเศส
13.17 กรกฏาคม 2555 ถึง 27 กรกฏาคม 2555มหาวิทยาลัยภาคฤดูร้อน Universite d'ete pour les enseignants universitairesAUF/เมืองเว้ เวียดนาม
14.14 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2555กลยุทธ์การสอนอ่านคณะมนุษยศาสตร์ มน. ร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
15.3 ตุลาคม 2554 ถึง 28 ตุลาคม 2554ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการเลขานุการCUEF/เมืองGrenoble ประเทศฝรั่งเศส
16.29 มีนาคม 2554 ถึง 29 มีนาคม 2554การอบรม DELF ประกาศนียบัตรรับรองความรู้และทักษะภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานอ้างอิงของสหภาพยุโรปสถานทูตฝรั่งเศส/กทม.
17.13 ธันวาคม 2553 ถึง 16 ธันวาคม 2553อบรมการวิเคราะห์Reflexive Practices ในการสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศ AUF/Institut de la Francophonie pour l?informatique ฮานอย เวียดนาม
18.29 สิงหาคม 2553 ถึง 31 สิงหาคม 2553Journées d’études de jeunes enseignants-chercheurs francophones de l’Asie du Sud-EstOIF/เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
19.19 สิงหาคม 2553 ถึง 22 สิงหาคม 2553โครงการอบรมค่ายนักวิจัย ปีงบประมาณ 2553 คณะมนุษยศาสตร์/โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่
20.21 พฤษภาคม 2553 ถึง 25 พฤษภาคม 2553La pedagogie du projetAUF/โฮจิมินห์ เวียดนาม
21.6 พฤษภาคม 2553 ถึง 6 พฤษภาคม 2553ระบบทะเบียนออนไลน์สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษากองบริการการศึกษา/สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
22.29 มีนาคม 2553 ถึง 2 เมษายน 2553การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์สหกิจศึกษาสมาคมสหกิจศึกษาไทยและสกอ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23.28 ธันวาคม 2552 ถึง 28 ธันวาคม 2552โครงการสัมมนาวิชาการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติคณะวิทยาการจัดการฯ
24.6 กรกฏาคม 2552 ถึง 30 กรกฏาคม 2552การพัฒนาทักษะการเขียนของผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสCAVILAM เมืองVichy ประเทศฝรั่งเศส
25.20 พฤษภาคม 2552 ถึง 22 พฤษภาคม 2552การเขียนบทความวิชาการภาษาฝรั่งเศสCREFAP/OIF เมืองโฮจิมินห์ เวียดนาม
26.11 พฤษภาคม 2552 ถึง 15 พฤษภาคม 2552การผลิตแบบฝึกหัดออนไลน์ประกอบการสอนภาษาฝรั่งเศสหน่วยฝึกอบรมและการสอนสอนภาษา คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร
27.9 มีนาคม 2552 ถึง 13 มีนาคม 2552เทคนิคการสอนภาษาฝรั่งเศสเฉพาะทางหน่วยฝึกอบรมและการสอนสอนภาษา คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร
28.8 ตุลาคม 2551 ถึง 8 ตุลาคม 2551โครงการอบรมวิจัย ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย”คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
29.18 กันยายน 2551 ถึง 18 กันยายน 2551โครงการเสวนาวิจัย หัวข้อ “การเขียนบทความคุณภาพเพื่อวารสารทางวิชาการ” คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
30.4 กันยายน 2551 ถึง 4 กันยายน 2551แนวทางและวิธีการออกข้อสอบและการทำคลังข้อสอบ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
31.22 พฤษภาคม 2551 ถึง 23 พฤษภาคม 2551อบรม E-learning เรื่องการนำไฟล์เสียงและวิดีโอเข้าสู่บทเรียน E-learningคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
32.27 มีนาคม 2551 ถึง 28 มีนาคม 2551โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่องการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
33.17 มีนาคม 2551 ถึง 21 มีนาคม 2551Formation « évaluation & CECR »หน่วยฝึกอบรมและการสอนสอนภาษา คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร
34.27 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2551โครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
35.17 ธันวาคม 2550 ถึง 21 ธันวาคม 2550การสอนภาษาฝรั่งเศสด้านการแพทย์หน่วยฝึกอบรมและการสอนสอนภาษา คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร
36.10 ธันวาคม 2550 ถึง 14 ธันวาคม 2550การสอนภาษาฝรั่งเศสด้านกฏหมายหน่วยฝึกอบรมและการสอนสอนภาษา คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร
37.26 พฤศจิกายน 2550 ถึง 30 พฤศจิกายน 2550Formation des Formateurs – Pôle « Informatique et NTIC »สำนักงานประชาคมโลกผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส, เมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม
38.12 กันยายน 2550 ถึง 12 กันยายน 2550โครงการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยของนักวิจัยหน้าใหม่ห้องประชุมMain Conference ตึกไอที
39.24 กรกฏาคม 2550 ถึง 25 กรกฏาคม 2550โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร รุ่นที่ 6กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ เขาค้อวัลเล่ย์ จังหวัดเพชรบูรณ์
40.0 543 ถึง 0 543การสร้างwebsiteเพื่อแสดงผลอุปกรณ์ง่ายๆด้วย google siteCITCOMS
สัมมนา (Seminar attendance)
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
41.8 พฤศจิกายน 2561 ถึง 9 พฤศจิกายน 2561สัมมนาวิชาการระดับอุดมศึกษา หัวข้อ นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในยุค Thailand 4.0คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
42.19 ตุลาคม 2561 ถึง 19 ตุลาคม 2561โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางของภาษาต่างประเทศที่ 2 ในระดับอุดมศึกษาสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
43.16 พฤศจิกายน 2559 ถึง 0 543สัมมนาเกี่ยวกับฝรั่งเศสศึกษา และการปรับปรุงหลักสูตร(Dialogue d?Expertise) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
44.24 ธันวาคม 2557 ถึง 24 ธันวาคม 2557 การสัมมนาโครงการ "Teaching the University Context : ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21" ระยะที่ 1กองบริการการศึกษา/มหาวิทยาลัยนเรศวร
45.15 ธันวาคม 2557 ถึง 17 ธันวาคม 2557โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการค่ายนักวิจัย ประจำปี 2557คณะมนุษยศาสตร์ / รัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จ.พิษณุโลก
46.30 พฤศจิกายน 2555 ถึง 30 พฤศจิกายน 2555สัมมนาอาจารยืนิเทศงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
47.17 ธันวาคม 2554 ถึง 17 ธันวาคม 2554สัมมนาผลงานวิจัยด้านการสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาเอก (Journ?e Doctoriale)AUF / Universit? Nationale du Vietnam ? Hano?
48.23 พฤศจิกายน 2554 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2554เสนอผลงานวิจัยหัวข้อ ?วัฒนธรรมการเรียน วัฒนธรรมการสอน?องค์การนานาชาติผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส/ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
49.24 สิงหาคม 2554 ถึง 26 สิงหาคม 2554สัมมนาวิชาการของอาจารย์-นักวิจัยรุ่นเยาว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้CREFAP/เมืองNha Trang ประเทศเวียดนาม
50.1 สิงหาคม 2554 ถึง 2 สิงหาคม 2554ไวยกรณ์ในบริบท-การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสจากมัธยมสู่มหาวิทยาลัยคณะมนุษย์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
51.1 เมษายน 2554 ถึง 3 เมษายน 2554โครงการออกค่ายนักวิจัย ประจำปีพ.ศ.2554 คณะมนุษยศาสตร์/จังหวัดนครราชสีมา
52.26 กรกฏาคม 2553 ถึง 28 กรกฏาคม 2553Journée scientifique du réseau régional de rechercheOIF/เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม
53.11 มกราคม 2553 ถึง 12 มกราคม 2553M?thodologie de recherche และ La publicit? en France / s?miologie, s?miotiqueสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทสไทย / ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรุงเทพมหานคร
54.1 ธันวาคม 2552 ถึง 4 ธันวาคม 2552Recherches francophones en Asie du sud-est: dynamique, formation et professionnalisationOIF / เมืองดาลัท เวียดนาม
55.17 พฤศจิกายน 2552 ถึง 17 พฤศจิกายน 2552โครงการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษากองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
56.7 ตุลาคม 2552 ถึง 8 ตุลาคม 2552โครงการสัมมนาการบริหารและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
57.6 ตุลาคม 2552 ถึง 6 ตุลาคม 2552โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง”การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ”คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
58.27 สิงหาคม 2552 ถึง 28 สิงหาคม 2552โครงการออกค่ายวิจัย ประจำปี 2552คณะมนุษยศาสตร์ / เขาค้อวัลเล่ย์ จังหวัดเพชรบูรณ์
59.31 มีนาคม 2552 ถึง 1 เมษายน 2552โครงการสัมมนาระดับภูมิภาค “ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว : สถานภาพ การเรียนการสอน และการพัฒนาความร่วมมือในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม.
ประชุม (Conference)
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
60.18 กรกฏาคม 2554 ถึง 19 กรกฏาคม 2554การประชุมConsortium ด้านภาษาฝรั่งเศสAUF/ CanTho Vietnam
61.29 พฤศจิกายน 2553 ถึง 30 พฤศจิกายน 2553เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน-กำหนดตัวบ่งชี้การจัดกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาในรอบปี 2553ศูนย์ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกประจำองค์การนานาชาติผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส /ณ สำนักงานศูนย์ฯ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
62.12 ตุลาคม 2553 ถึง 12 ตุลาคม 2553การเข้าร่วมประชุมหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดสัมมนาทางด้านวิจัยระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ณ ประเทศไทยณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
63.29 กันยายน 2553 ถึง 1 ตุลาคม 2553การประชุมเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสระดับมหาวิทยาลัย (Consortium d'appui aux formations francophones)AUF / เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
64.30 กรกฏาคม 2553 ถึง 3 สิงหาคม 2553การประชุมคณะทำงานวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมการสอน วัฒนธรรมการเรียน ครั้งที่2AUF / มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
65.24 สิงหาคม 2552 ถึง 25 สิงหาคม 2552เตรียมความพร้อมในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในโครงการห้องเรียนสองภาษาเมืองHanoi ประเทศเวียดนาม
66.23 ตุลาคม 2550 ถึง 26 ตุลาคม 2550การประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส เรื่อง “ภาษาฝรั่งเศส : สื่อกลางแห่งความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ
กิจกรรมการดูงาน (Observe activities)
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
67.11 พฤศจิกายน 2557 ถึง 14 พฤศจิกายน 2557การเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 3 แห่งของประเทศกัมพูชากรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
68.30 เมษายน 2555 ถึง 2 พฤษภาคม 2555โครงการคณาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาสารคาม
69.14 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2554โครงการคณาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยในกทม.Vatel มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
70.2 มีนาคม 2552 ถึง 6 มีนาคม 2552การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส และห้องเรียนสองภาษาโรงเรียนมัธยมแห่งนครเวียงจันทน์ และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว
ความสนใจด้านงานวิจัย (Research interest)
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
71.20 กันยายน 2560 ถึง 24 กันยายน 2560นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Oral Presentation เรื่อง ? Le stage professionnel coop?ratif en France. ?tude des difficult?s rencontr?es par les ?tudiants tha?landais de fran?ais ? la F?d?ration internationale des professeurs de fran?ais (FIPF) / กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
72.7 มีนาคม 2554 ถึง 7 มีนาคม 2554การประชุมคณะทำงานของกลุ่มนำร่องนักวิจัยรุ่นเยาว์ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 1/2554OIF/เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
73.25 มิถุนายน 2553 ถึง 25 มิถุนายน 2553ประชุมคณะทำงานของกลุ่มนำร่องนักวิจัยรุ่นเยาว์ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 2/2553OIF/เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
74.5 มีนาคม 2553 ถึง 6 มีนาคม 2553การประชุมคณะทำงานของกลุ่มนำร่องนักวิจัยรุ่นเยาว์ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 1/2553OIF/เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม


  ตารางสอน

ไม่มีข้อมูล ผลงานวิจัย

กรุณาเลือกปี

ไม่มีคำสั่งในปี 2563

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา