Login

username:
password:

Home

  แสดงรายละเอียด
  ข้อมูลของคุณพิชญานนท์  กรึมสูงเนิน

รหัสอาจารย์/จนท. : H01
ชื่อ :
นามสกุล :
พิชญานนท์
กรึมสูงเนิน
สังกัด : งานธุรการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน : หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
ประเภท : ข้าราชการ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ
ห้องทำงาน : 2206
โทรศัพท์ภายใน : 2077
อีเมล์ : pitchayanonk@nu.ac.th
CV :

  ระดับการศึกษา (แสดงข้อมูลที่สูงกว่า ปริญญาตรี)
วันที่ - วันที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2531 ปริญญาตรี กศ.บ.(การแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- 2539 ปริญญาโท กศ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
   อบรมฯ/สัมมนา/ประชุม/อื่นๆ
อบรม (Training)
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
1.11 มิถุนายน 2550 ถึง 21 กรกฏาคม 2550การพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนช่วยวิชาการ (นบก.) รุ่นที่ 10สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.25 มกราคม 2548 ถึง 25 มกราคม 2548"การวิเคราะห์และการจัดทำงบประมาณ"บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
3.3 พฤศจิกายน 2547 ถึง 5 พฤศจิกายน 2547หัวหน้าหน่วยงานสายปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยนเรศวรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
4.5 สิงหาคม 2547 ถึง 5 สิงหาคม 2547ระเบียบด้านการเงินและพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
5.20 มกราคม 2544 ถึง 21 มกราคม 2544การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทศวรรษ ปี ค.ศ.2000คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6.6 ธันวาคม 2543 ถึง 8 ธันวาคม 2543การพัฒนากลยุทธ์เชิงบริหารเพื่อการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 8 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7.26 ตุลาคม 2542 ถึง 28 ตุลาคม 2542สู่ความเป็นเลิศของงานบริการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8.8 ตุลาคม 2542 ถึง 8 ตุลาคม 2542กลยุทธ์เสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บิรหารสภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
9.26 กรกฏาคม 2542 ถึง 28 กรกฏาคม 2542เลขานุการยุคใหม่ รุ่นที่ 26สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ.
10.15 ธันวาคม 2541 ถึง 17 ธันวาคม 2541การพัฒนาบุคลิกภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรด้านธุรการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
11.3 มิถุนายน 2541 ถึง 4 มิถุนายน 2541สัมพันธภาพในงานสำนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
12.26 พฤศจิกายน 2540 ถึง 27 พฤศจิกายน 2540ศิลปของนักบริหาร ในการบังคับบัญชาและความเป็นเลิศในการให้บริการ” รุ่นที่ ๑ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13.7 มิถุนายน 2540 ถึง 8 มิถุนายน 2540คอมพิวเตอร์ สำหรับข้าราชการ ตามมติ ครม. (หลักสูตร NECTEC)คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวรร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สัมมนา (Seminar attendance)
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
14.22 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2551การจัดการความรู้เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาสมรรถนะนักบริหารสายสนับสนุนและช่วยวิชาการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ นบก.รุ่น 10
15.29 สิงหาคม 2549 ถึง 30 สิงหาคม 2549การพัฒนาบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย ด้าน Competency และระบบบริหารพนักงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ
16.29 มีนาคม 2544 ถึง 30 มีนาคม 2544การปฏิรูปอุดมศึกษา :การปรับเปลี่ยนสถานภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยปขมท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
17.19 สิงหาคม 2542 ถึง 21 สิงหาคม 2542มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : แนวทางการบริหารจัดการ และและศึกษาดูงาน University Sains Malaysiaปขมท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)/ หาดใหญ่ และศึกษาดูงาน University Sains Malaysia
ประชุม (Conference)
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
18.3 เมษายน 2551 ถึง 4 เมษายน 2551เทคนิคการทำผลงานของข้าราชการฯ รุ่นที่ 3 สภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19.2 กุมภาพันธ์ 2549 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2549ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน” สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสังกัดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปขมท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20.15 สิงหาคม 2543 ถึง 16 สิงหาคม 2543ประสิทธิภาพบุคลากรกับการอุดมศึกษาไทยยุคโหม่ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับ สภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ปขมท./ จังหวัดเชียงใหม่
21.4 กุมภาพันธ์ 2542 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2542ก้าวสู่คุณภาพมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐปขมท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
กิจกรรมการดูงาน (Observe activities)
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
22.10 กรกฏาคม 2550 ถึง 10 กรกฏาคม 2550การพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนช่วยวิชาการ (นบก.) รุ่นที่ 10 ศึกษาดูงาน ระบบการบริหารผลการดำเนินงานแบะระบบบริหารความรู้สกอ./ บริษัทเครือซิเมนต์ไทย จำกัด
23.5 กรกฏาคม 2550 ถึง 6 กรกฏาคม 2550นบก. รุ่นที่ 10 ชุดวิชาประสบการณ์การบริหารสกอ/ ศึกษาดูงาน Beijing Language and Culture University ,และ The Office of Chinese Language Council International
24.3 กรกฏาคม 2550 ถึง 4 กรกฏาคม 2550นบก. รุ่นที่ 10 ชุดวิชาประสบการณ์การบริหารสกอ./ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง, มหาวิทยาลัยชิงหัว
25.27 มิถุนายน 2550 ถึง 27 มิถุนายน 2550การพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนช่วยวิชาการ (นบก.) รุ่นที่ 10 สกอ./มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บางนา
26.14 มีนาคม 2548 ถึง 20 มีนาคม 2548หัวหน้าหน่วยงานสายปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงานสถาบันการศึกษากองแผนงาน/ Australian National University และMacquarie University
27.27 พฤษภาคม 2542 ถึง 27 พฤษภาคม 2542ศึกษาดูงานด้านบริหารและธุรการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร/ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตภูเก็ต


ไม่มีข้อมูลภาระการสอน

  ผลงานวิจัย
งบประมาณรายได้
ชื่อผลงาน ปี งบประมาณ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน และคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ในทัศนะบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร25493,000
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร:ศึกษากรณีบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร25505,000


กรุณาเลือกปี

ไม่มีคำสั่งในปี 2562

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา