Login

username:
password:

Home

  แสดงรายละเอียด
  ข้อมูลของคุณอรนุช  นิยมธรรม

รหัสอาจารย์/จนท. : E10002
ชื่อ :
นามสกุล :
อรนุช
นิยมธรรม
สังกัด : ภาควิชาภาษาตะวันออก(Department of Eastern Languages)
สาขาวิชา/หน่วยงาน : ภาษาพม่าศึกษา
ประเภท : ข้าราชการ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : 1310
โทรศัพท์ภายใน : 2031
อีเมล์ : oranutn@nu.ac.th
CV :

  ระดับการศึกษา (แสดงข้อมูลที่สูงกว่า ปริญญาตรี)
วันที่ - วันที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2524 ปริญญาตรี ศศ.บ (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 2527 ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ไม่มีข้อมูล อบรมฯ/สัมมนา/ประชุม/อื่นๆ

  ตารางสอน
  ผลงานวิจัย
งบประมาณภายนอก
ชื่อผลงาน ปี งบประมาณ
การจัดทำพจนานุกรมพม่า-ไทย และพจนานุกรมไทย-พม่า (ฉบับปรับปรุง)2550427,620
โครงการวิจัยชุด ประเทศพม่าศึกษา (1.2 การแปลเอกสารท้องถิ่นของประเทศพม่า : ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์เมือง)2552342,600


กรุณาเลือกปี

ไม่มีคำสั่งในปี 2562

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา