:: ข้อมูลบุคลากร > แสดงรายละเอียด

 เข้าสู่ระบบ

username :
password :
สมัครเข้าใช้ระบบ(Register Online)
      แสดงรายละเอียด
  ข้อมูลของคุณชมนาด  อินทจามรรักษ์

รหัสอาจารย์/จนท. : E11008
ชื่อ :
นามสกุล :
ชมนาด
อินทจามรรักษ์
สังกัด : ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา
สาขาวิชา/หน่วยงาน : ภาควิชาภาษาศาสตร์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินแผ่นดิน)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : 1301
โทรศัพท์ภายใน : 2025
อีเมล์ : katechommanad@gmail.com
CV :

  ระดับการศึกษา (แสดงข้อมูลที่สูงกว่า ปริญญาตรี)
วันที่ - วันที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2540 ปริญญาตรี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 2546 ปริญญาโท อ.ม.(ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2552 ปริญญาเอก อ.ด.(ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   อบรมฯ/สัมมนา/ประชุม/อื่นๆ
อบรม (Training)
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
1.24 มีนาคม 2560 ถึง 24 มีนาคม 2560การใช้งาน Turnitinบัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร
2.22 กันยายน 2558 ถึง 22 กันยายน 2558จริยธรรมการวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร
3.2 เมษายน 2558 ถึง 2 เมษายน 2558การเขียนวิทยานิพนธ์ E-Thesisบัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร
4.28 มีนาคม 2558 ถึง 29 มีนาคม 2558การเขียนผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในนานาชาติคณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร
5.2 สิงหาคม 2553 ถึง 3 สิงหาคม 2553วิทยากรอบรม "สัทศาสตร์กับการออกเสียงภาษาอังกฤษ"สาขาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สัมมนา (Seminar attendance)
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
6.13 สิงหาคม 2556 ถึง 15 สิงหาคม 2556โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษายุคใหม่กองบริการการศึกษา / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ประชุม (Conference)
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
7.15 กันยายน 2560 ถึง 15 กันยายน 2560การบรรยายพิเศษ "ความรู้ทางภาษาศาสตร์กับการทดสอบทางสมรรถภาพทางภาษา"คณะอักษรศาสตร์ จุฦาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8.29 เมษายน 2560 ถึง 29 เมษายน 2560การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายด้านการจัดการชุมชน ครั้งที่ 2คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
9.27 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2560การบรรยายพิเศษ "หลากเพศ ต่างภาษา ภาษาสร้างเพศ"คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.27 ตุลาคม 2559 ถึง 28 ตุลาคม 2559International Conference of 50th Anniversary of the Department of Thai, HUFSHankuk University for Foreign Studies, South Korea
11.22 เมษายน 2559 ถึง 24 เมษายน 2559การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The New Ways of Analyzing Variation in Asia-Pacific (NWAV-AP 4)National Chung Cheng University, Taiwan
12.24 มีนาคม 2559 ถึง 25 มีนาคม 2559การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9คณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร / โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก
13.19 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2559การบรรยายพิเศษ "สองภาษาสร้างได้"คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.20 สิงหาคม 2558 ถึง 21 สิงหาคม 2558The 2nd International Conference on Language, Literature, and Cultural Studiesภาควิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยบูรพา
15.5 มิถุนายน 2558 ถึง 5 มิถุนายน 2558การประชุมวิชาการ "ทำอย่างไรจะพูดภาษาไทยชัด"คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16.30 มกราคม 2557 ถึง 31 มกราคม 2557การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ภาษากับอำนาจ (Language and Power)คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17.22 ตุลาคม 2556 ถึง 26 ตุลาคม 2556The Asian Conference on Education 2013 The International Academic Forum, Osaka Japan
18.29 พฤษภาคม 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 255623rd Annual Conference of Southeast Asian Linguistics Society (SEALS)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19.7 ธันวาคม 2555 ถึง 7 ธันวาคม 2555สัมมนาวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
20.7 ตุลาคม 2554 ถึง 10 ตุลาคม 2554The 44th International Conference on Sino-Tibetan Languages and LinguisticsCentral Institute of Indian Languages, Mysore, India
21.23 กันยายน 2554 ถึง 23 กันยายน 2554Thammasat International Symposium on Language and Linguistics 2011Faculty of Liberal Arts, Thammasat University (Prachan Campus)
22.27 กรกฏาคม 2554 ถึง 28 กรกฏาคม 2554สัมมนาวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
23.26 พฤษภาคม 2554 ถึง 27 พฤษภาคม 2554Thai and Asian: Language, World View, CultureKasetsart University / Rama Garden Hotel
24.11 พฤษภาคม 2554 ถึง 13 พฤษภาคม 255421st Annual Conference of Southeast Asian Linguistics Society (SEALS)Kasetsart University
25.30 สิงหาคม 2553 ถึง 30 สิงหาคม 2553สัมมนาวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  ตารางสอน
  ผลงานวิจัย
งบประมาณรายได้
ชื่อผลงาน ปี งบประมาณ
การแปรและการเปลี่ยนแปลงของวรรณยุกต์ภาษาตระกูลไทที่พูดในจังหวัดแพร่255480,000
งบประมาณภายนอก
ชื่อผลงาน ปี งบประมาณ
สระและวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาเขมร เวียดนาม พม่า และมลายู: การศึกษาทางกลสัทศาสตร์และการรับรู้2556480,000


กรุณาเลือกปี

ไม่มีคำสั่งในปี 2562

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
สารบัญเว็บไซต์
 สารบรรณออนไลน์
 สารบรรณคณะ
 หน่วยการเงิน
 หน่วยพัสดุ
 งานบริการวิชาการ
 งานนโยบายและแผน
 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าฯ
 จดหมายเวียนออนไลน์
 ด่วน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ทุน/อบรมฯ/สัมมนา
 เอกสารออนไลน์
 แผนฯ คณะมนุษยศาสตร์
 แผนฯ ภาควิชา/สาาขา
 แผนฯ สำนักงานคณะฯ
 รายงานการประเมินตนเอง
 คู่มือ/ภาระงาน/อื่นๆ
 คำสั่งออนไลน์
 ค้นหาทะเบียนคำสั่ง
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2562
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2561
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2560
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2559
 ข้อมูลบุคลากร
 แสดงบุคลากร
 ค้นหาบุคลากร
 ตำแหน่งทางวิชาการ
 อบรม/สัมมนา/ประชุมฯ
 ข้อมูลวิจัย
 แสดงตามสาขา/งบประมาณ
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
 การนำเสนอผลงาน
 ติดตามแผนออนไลน์
 เอกสารสรุปผลโครงการ
 ภาวะการมีงานทำ
 ความพึงพอใจนายจ้างฯ
 อัตลักษณ์บัณฑิต
 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
 ประกันคุณภาพออนไลน์
 CHE QA Online (สกอ.)
 คณะมนุษยศาสตร์
 สำนักงานเลขานุการคณะ
 ภาควิชา
 ระบบสารสนเทศอื่นๆ ในคณะ
 วารสารออนไลน์
 คลังข้อมูลคติชน
 คลังข้อมูลด้านทำนุบำรุงฯ
 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

หน้าหลัก | แผนพัฒนาระบบ | คณะกรรมการระบบฯ | ติดต่อสอบถาม | ค้นหาข้อมูลบุคลากร   
Copyright (c) 2011-2012 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ  โทร. 0-5596-2090  
Contact : supawitp@nu.ac.th  

http://www.facebook.com/myfavoritebeauty http://www.myfavoritebeauty.com/