:: ข้อมูลบุคลากร > แสดงรายละเอียด

 เข้าสู่ระบบ

username :
password :
สมัครเข้าใช้ระบบ(Register Online)
      แสดงรายละเอียด
  ข้อมูลของคุณจิตติมา  นาคีเภท

รหัสอาจารย์/จนท. : E04004
ชื่อ :
นามสกุล :
จิตติมา
นาคีเภท
สังกัด : ภาควิชาศิลปะการแสดง(Department of Dramatic Art)
สาขาวิชา/หน่วยงาน : -
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินแผ่นดิน)
ตำแหน่ง : อาจารย์
ห้องทำงาน : ED2101
โทรศัพท์ภายใน : 2521
อีเมล์ : jittiman@nu.ac.th
CV :

  ระดับการศึกษา (แสดงข้อมูลที่สูงกว่า ปริญญาตรี)
วันที่ - วันที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2539 - 2542 ปริญญาตรี ศป.บ (นาฏยศิลป์ไทย)เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544 - 2547 ปริญญาโท ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551 - 2556 ปริญญาเอก ศศ.ด.(คติชนวิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2558 - Certificate หลักสูตรทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบ e-Learning WIPO
2558 - Certificate วิชากฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สภาทนายความ

ไม่มีข้อมูล อบรมฯ/สัมมนา/ประชุม/อื่นๆ

  ตารางสอน
  ผลงานวิจัย
งบประมาณรายได้
ชื่อผลงาน ปี งบประมาณ
วิเคราะห์การรำฉุยฉายนางแปลง255050,800
งบประมาณภายนอก
ชื่อผลงาน ปี งบประมาณ
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่น ครั้งที่32550108,814


กรุณาเลือกปี

ไม่มีคำสั่งในปี 2562

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
สารบัญเว็บไซต์
 สารบรรณออนไลน์
 สารบรรณคณะ
 หน่วยการเงิน
 หน่วยพัสดุ
 งานบริการวิชาการ
 งานนโยบายและแผน
 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าฯ
 จดหมายเวียนออนไลน์
 ด่วน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ทุน/อบรมฯ/สัมมนา
 เอกสารออนไลน์
 แผนฯ คณะมนุษยศาสตร์
 แผนฯ ภาควิชา/สาาขา
 แผนฯ สำนักงานคณะฯ
 รายงานการประเมินตนเอง
 คู่มือ/ภาระงาน/อื่นๆ
 คำสั่งออนไลน์
 ค้นหาทะเบียนคำสั่ง
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2562
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2561
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2560
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2559
 ข้อมูลบุคลากร
 แสดงบุคลากร
 ค้นหาบุคลากร
 ตำแหน่งทางวิชาการ
 อบรม/สัมมนา/ประชุมฯ
 ข้อมูลวิจัย
 แสดงตามสาขา/งบประมาณ
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
 การนำเสนอผลงาน
 ติดตามแผนออนไลน์
 เอกสารสรุปผลโครงการ
 ภาวะการมีงานทำ
 ความพึงพอใจนายจ้างฯ
 อัตลักษณ์บัณฑิต
 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
 ประกันคุณภาพออนไลน์
 CHE QA Online (สกอ.)
 คณะมนุษยศาสตร์
 สำนักงานเลขานุการคณะ
 ภาควิชา
 ระบบสารสนเทศอื่นๆ ในคณะ
 วารสารออนไลน์
 คลังข้อมูลคติชน
 คลังข้อมูลด้านทำนุบำรุงฯ
 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

หน้าหลัก | แผนพัฒนาระบบ | คณะกรรมการระบบฯ | ติดต่อสอบถาม | ค้นหาข้อมูลบุคลากร   
Copyright (c) 2011-2012 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ  โทร. 0-5596-2090  
Contact : supawitp@nu.ac.th  

http://www.facebook.com/myfavoritebeauty http://www.myfavoritebeauty.com/