:: ข้อมูลบุคลากร > แสดงรายละเอียด

 เข้าสู่ระบบ

username :
password :
สมัครเข้าใช้ระบบ(Register Online)
      แสดงรายละเอียด
  ข้อมูลของคุณสุภาพร  คงศิริรัตน์

รหัสอาจารย์/จนท. : E08009
ชื่อ :
นามสกุล :
สุภาพร
คงศิริรัตน์
สังกัด : ภาควิชาภาษาไทย(Department of Thai Language)
สาขาวิชา/หน่วยงาน : -
ประเภท : ข้าราชการ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : 6208
โทรศัพท์ภายใน : 2060
อีเมล์ : supapornk7@yahoo.com
CV :

  ระดับการศึกษา (แสดงข้อมูลที่สูงกว่า ปริญญาตรี)
วันที่ - วันที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2525 ปริญญาตรี ค.บ. (ภาษาไทย, ฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2532 ปริญญาโท ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2548 - 2553 ปริญญาเอก ศศ.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2544 - 2545 Certificate PGcert of Attendance in Anthropology UP (Diliman) Philippine
2541 - Certificate Korean Language Study II Kyung Hee University, South Korea
   อบรมฯ/สัมมนา/ประชุม/อื่นๆ
อบรม (Training)
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
1.6 มีนาคม 2560 ถึง 0 543คลิกเพื่ออ่านสรุป เรียนรู้ผ่านประสบการร์จากคนสรางงานคติชนภาควิชาคติชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.27 สิงหาคม 2554 ถึง 27 สิงหาคม 2554คลิกเพื่ออ่านสรุป การอบรมครูแกนนำหลักสูตรภาษาไทยมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ เขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สปฐ) กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงแรมลีลาวดี
3.20 สิงหาคม 2554 ถึง 20 สิงหาคม 2554คลิกเพื่ออ่านสรุป การอบรมครูแกนนำหลักสูตรภาษาไทยมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ เขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สปฐ) กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงแรมลีลาวดี
4.13 สิงหาคม 2554 ถึง 13 สิงหาคม 2554คลิกเพื่ออ่านสรุป การอบรมครูแกนนำหลักสูตรภาษาไทยมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ เขตพื้นที่การศึกษาตากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สปฐ) กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงแรม
5.6 สิงหาคม 2554 ถึง 6 สิงหาคม 2554คลิกเพื่ออ่านสรุป การอบรมครูแกนนำหลักสูตรภาษาไทยมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สปฐ) กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงแรมโฆษิต จังหวัดเพชรบูร์
6.30 กรกฏาคม 2554 ถึง 30 กรกฏาคม 2554คลิกเพื่ออ่านสรุป การอบรมครูแกนนำหลักสูตรภาษาไทยมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ เขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลกสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สปฐ) กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงแรมลีลาวดี พิษณุโลก
7.20 มิถุนายน 2554 ถึง 21 มิถุนายน 2554อบรมวิทยากรแกนนำหลักสูตรภาษาไทยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้บริหารแลครูทั้งระบบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ สปท. ศธ.
8.0 543 ถึง 0 543คลิกเพื่ออ่านสรุป เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากคนสร้างงานคติชนภาควิชาคติชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สัมมนา (Seminar attendance)
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
9.20 พฤษภาคม 2554 ถึง 20 พฤษภาคม 2554คลิกเพื่ออ่านสรุป สัมมนาระดับชาติเรื่องวิสัยทัศน์การบริหารจัดการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
ประชุม (Conference)
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
10.26 กรกฏาคม 2554 ถึง 28 กรกฏาคม 2554คลิกเพื่ออ่านสรุป The 11 th International conference on the Thai Studiesม. มหิดล ที่โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ
11.21 กรกฏาคม 2554 ถึง 21 กรกฏาคม 2554คลิกเพื่ออ่านสรุป การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรู้และสร้างสรรค์สังคมไทยสู่สังคมโลกมศว. ประสานมิตร


  ตารางสอน
  ผลงานวิจัย
อัตลักษณ์ วิถีความคิดของคนไทยและคนลาวจากวรรณกรรมแบบเรียน2548200,000
งบประมาณภายนอก
ชื่อผลงาน ปี งบประมาณ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเอกสารโบราณ วัดท่าตะเคียน ตำบลจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก2548100,000


กรุณาเลือกปี

ไม่มีคำสั่งในปี 2562

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
สารบัญเว็บไซต์
 สารบรรณออนไลน์
 สารบรรณคณะ
 หน่วยการเงิน
 หน่วยพัสดุ
 งานบริการวิชาการ
 งานนโยบายและแผน
 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าฯ
 จดหมายเวียนออนไลน์
 ด่วน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ทุน/อบรมฯ/สัมมนา
 เอกสารออนไลน์
 แผนฯ คณะมนุษยศาสตร์
 แผนฯ ภาควิชา/สาาขา
 แผนฯ สำนักงานคณะฯ
 รายงานการประเมินตนเอง
 คู่มือ/ภาระงาน/อื่นๆ
 คำสั่งออนไลน์
 ค้นหาทะเบียนคำสั่ง
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2562
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2561
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2560
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2559
 ข้อมูลบุคลากร
 แสดงบุคลากร
 ค้นหาบุคลากร
 ตำแหน่งทางวิชาการ
 อบรม/สัมมนา/ประชุมฯ
 ข้อมูลวิจัย
 แสดงตามสาขา/งบประมาณ
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
 การนำเสนอผลงาน
 ติดตามแผนออนไลน์
 เอกสารสรุปผลโครงการ
 ภาวะการมีงานทำ
 ความพึงพอใจนายจ้างฯ
 อัตลักษณ์บัณฑิต
 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
 ประกันคุณภาพออนไลน์
 CHE QA Online (สกอ.)
 คณะมนุษยศาสตร์
 สำนักงานเลขานุการคณะ
 ภาควิชา
 ระบบสารสนเทศอื่นๆ ในคณะ
 วารสารออนไลน์
 คลังข้อมูลคติชน
 คลังข้อมูลด้านทำนุบำรุงฯ
 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

หน้าหลัก | แผนพัฒนาระบบ | คณะกรรมการระบบฯ | ติดต่อสอบถาม | ค้นหาข้อมูลบุคลากร   
Copyright (c) 2011-2012 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ  โทร. 0-5596-2090  
Contact : supawitp@nu.ac.th  

http://www.facebook.com/myfavoritebeauty http://www.myfavoritebeauty.com/