Login

username:
password:

Home

  แสดงรายละเอียด
  ข้อมูลของคุณสุวรรณี  ทองรอด

รหัสอาจารย์/จนท. : E08018
ชื่อ :
นามสกุล :
สุวรรณี
ทองรอด
สังกัด : ภาควิชาภาษาไทย(Department of Thai Language)
สาขาวิชา/หน่วยงาน : -
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินแผ่นดิน)
ตำแหน่ง : อาจารย์
ห้องทำงาน : 6204
โทรศัพท์ภายใน : 2039
อีเมล์ : suwanneet@nu.ac.th
CV :

  ระดับการศึกษา (แสดงข้อมูลที่สูงกว่า ปริญญาตรี)
วันที่ - วันที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2539 ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 2543 ปริญญาโท อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2552 - 2558 ปริญญาเอก ศศ.ด. (คติชนวิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไม่มีข้อมูล อบรมฯ/สัมมนา/ประชุม/อื่นๆ

  ตารางสอน
  ผลงานวิจัย
งบประมาณรายได้
ชื่อผลงาน ปี งบประมาณ
การศึกษาความสามารถในการทำความเข้าใจอารมณ์ขันในงานวรรณกรรมภาษาอังกฤษของนิสิตเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร255110,000


กรุณาเลือกปี

ไม่มีคำสั่งในปี 2562

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา