Login

username:
password:

Home

  แสดงรายละเอียด
  ข้อมูลของคุณแก้วตา  สาลีโภชน์

รหัสอาจารย์/จนท. : E11005
ชื่อ :
นามสกุล :
แก้วตา
สาลีโภชน์
สังกัด : ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา
สาขาวิชา/หน่วยงาน : ภาควิชาภาษาศาสตร์
ประเภท : ข้าราชการ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : 1303
โทรศัพท์ภายใน : 2034
อีเมล์ : keawtast@hotmail.com
CV :

  ระดับการศึกษา (แสดงข้อมูลที่สูงกว่า ปริญญาตรี)
วันที่ - วันที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2536 ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2541 ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ไม่มีข้อมูล อบรมฯ/สัมมนา/ประชุม/อื่นๆ

  ตารางสอน
  ผลงานวิจัย
งบประมาณรายได้
ชื่อผลงาน ปี งบประมาณ
การศึกษาระบบเสียงภาษาไทยถิ่นหมู่บ้านปลวกง่าม ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก254853,394


กรุณาเลือกปี

ไม่มีคำสั่งในปี 2562

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา