:: ข้อมูลบุคลากร > แสดงรายละเอียด

 เข้าสู่ระบบ

username :
password :
สมัครเข้าใช้ระบบ(Register Online)
      แสดงรายละเอียด
  ข้อมูลของคุณเสาวภาคย์ SAOVAPAK  กัลยาณมิตร KALLAYANAMIT

รหัสอาจารย์/จนท. : E12014
ชื่อ :
นามสกุล :
เสาวภาคย์ SAOVAPAK
กัลยาณมิตร KALLAYANAMIT
สังกัด : ภาควิชาภาษาอังกฤษ(Department of English Language)
สาขาวิชา/หน่วยงาน : -
ประเภท : ข้าราชการ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : 1301
โทรศัพท์ภายใน : 055962025
อีเมล์ : saovapakk@yahoo.co.th
CV : ผลงานทางวิชาการ Doungsri, P. & Kallayanamit, S. (2016). Disfluencies in spontaneous English dialogues produced by Thai learners of English. Journal of Humanities Naresuan University, 13 (3), 53-71. Kallayanamit, S. (2010). Perception of American Engl

  ระดับการศึกษา (แสดงข้อมูลที่สูงกว่า ปริญญาตรี)
วันที่ - วันที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2529 - 2533 ปริญญาตรี อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2533 - 2537 ปริญญาโท อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538 - 2540 ปริญญาโท M.Sc. (Applied Linguistics) Georgetown University, Washington, D.C., U.S.A.
2541 - 2547 ปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics) Georgetown University, Washington, D.C., U.S.A.

ไม่มีข้อมูล อบรมฯ/สัมมนา/ประชุม/อื่นๆ

  ตารางสอน
  ผลงานวิจัย
งบประมาณส่วนตัว
ชื่อผลงาน ปี งบประมาณ
การรับรู้เสียงสระภาษาอังกฤษแบบอเมริกันโดยคนไทยที่ใช้ภาษาไทยกลาง255210,000
การผลิตความยาวของเสียงสระภาษาอังกฤษในคำพยางค์เดียวของผู้เรียน ชาวไทยและการรับรู้เสียงสระของผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ255710,000
งบประมาณรายได้
ชื่อผลงาน ปี งบประมาณ
การตระหนักรู้เรื่องหน่วยคำของคำผสานในภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทยและผลของการตระหนักรู้ที่มีต่อการเลือกใช้คำศัพท์ในบริบทต่างๆ2559100,000


กรุณาเลือกปี

ไม่มีคำสั่งในปี 2562

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
สารบัญเว็บไซต์
 สารบรรณออนไลน์
 สารบรรณคณะ
 หน่วยการเงิน
 หน่วยพัสดุ
 งานบริการวิชาการ
 งานนโยบายและแผน
 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าฯ
 จดหมายเวียนออนไลน์
 ด่วน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ทุน/อบรมฯ/สัมมนา
 เอกสารออนไลน์
 แผนฯ คณะมนุษยศาสตร์
 แผนฯ ภาควิชา/สาาขา
 แผนฯ สำนักงานคณะฯ
 รายงานการประเมินตนเอง
 คู่มือ/ภาระงาน/อื่นๆ
 คำสั่งออนไลน์
 ค้นหาทะเบียนคำสั่ง
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2562
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2561
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2560
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2559
 ข้อมูลบุคลากร
 แสดงบุคลากร
 ค้นหาบุคลากร
 ตำแหน่งทางวิชาการ
 อบรม/สัมมนา/ประชุมฯ
 ข้อมูลวิจัย
 แสดงตามสาขา/งบประมาณ
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
 การนำเสนอผลงาน
 ติดตามแผนออนไลน์
 เอกสารสรุปผลโครงการ
 ภาวะการมีงานทำ
 ความพึงพอใจนายจ้างฯ
 อัตลักษณ์บัณฑิต
 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
 ประกันคุณภาพออนไลน์
 CHE QA Online (สกอ.)
 คณะมนุษยศาสตร์
 สำนักงานเลขานุการคณะ
 ภาควิชา
 ระบบสารสนเทศอื่นๆ ในคณะ
 วารสารออนไลน์
 คลังข้อมูลคติชน
 คลังข้อมูลด้านทำนุบำรุงฯ
 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

หน้าหลัก | แผนพัฒนาระบบ | คณะกรรมการระบบฯ | ติดต่อสอบถาม | ค้นหาข้อมูลบุคลากร   
Copyright (c) 2011-2012 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ  โทร. 0-5596-2090  
Contact : supawitp@nu.ac.th  

http://www.facebook.com/myfavoritebeauty http://www.myfavoritebeauty.com/