Login

username:
password:

Home

  แสดงรายละเอียด
  ข้อมูลของคุณจันทิมา Jantima  ซิมป์สัน Simpson

รหัสอาจารย์/จนท. : E12015
ชื่อ :
นามสกุล :
จันทิมา Jantima
ซิมป์สัน Simpson
สังกัด : ภาควิชาภาษาอังกฤษ(Department of English Language)
สาขาวิชา/หน่วยงาน : -
ประเภท : ข้าราชการ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : 2210
โทรศัพท์ภายใน : 2053
อีเมล์ : jantimaj@nu.ac.th
CV :

  ระดับการศึกษา (แสดงข้อมูลที่สูงกว่า ปริญญาตรี)
วันที่ - วันที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2535 - 2538 ปริญญาตรี B.A.(English) Chiang Mai University ( Chiang Mai, Thailand)
2540 - 2542 ปริญญาโท M.A.(Applied Linguistics) Mahidol University (Bangkok, Thailand) (International Curriculum)
2550 - 2554 ปริญญาเอก Ph.D. (TEFL) Australian Catholic University (Sydney, Australia)
   อบรมฯ/สัมมนา/ประชุม/อื่นๆ
อบรม (Training)
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
1.23 พฤศจิกายน 2561 ถึง 23 พฤศจิกายน 2561CEFR as a Guideline in Developing Language Curriculum by Prof. Nuraihan Mat Daud, Dean of Kulliyyah of Languages and Management, IIUM, Malaysiaคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.13 พฤศจิกายน 2561 ถึง 13 มีนาคม 2561คลิกเพื่ออ่านสรุป วิทยากรโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสำหรับการทดสอบมาตรฐานภาษาราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก
3.8 พฤศจิกายน 2561 ถึง 8 พฤศจิกายน 2561คลิกเพื่ออ่านสรุป Mobile Applications for 21st Century Classroomsคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4.24 ตุลาคม 2561 ถึง 26 ตุลาคม 2561คลิกเพื่ออ่านสรุป วิทยากร English Camp 2018 แก่นิสิตระดับมัธยมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5.4 สิงหาคม 2561 ถึง 4 สิงหาคม 2561คลิกเพื่ออ่านสรุป วิทยากรติวเข้มข้อสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6.11 พฤษภาคม 2561 ถึง 11 พฤษภาคม 2561การอบรมการเขียน มคอ 3ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
7.20 มกราคม 2561 ถึง 21 มกราคม 2561วิทยากรโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบเสริมสร้างรายได้ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนห้องพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8.18 ธันวาคม 2560 ถึง 19 ธันวาคม 2560โครงการพัฒนาผู้บริหารคณะและภาควิชา: หลักการบริหาร บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในบริบทใหม่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9.27 มิถุนายน 2560 ถึง 27 มิถุนายน 2560การสอนทางไกลโดย Microsoft Skype for BusinessCITCOMS
10.13 มิถุนายน 2560 ถึง 13 มิถุนายน 2560การทำงานแบบ Cloud เบื้องต้น ด้วยระบบ Google G SuiteCITCOMS
11.18 พฤษภาคม 2560 ถึง 18 พฤษภาคม 2560การสร้างสรรค์สื่อ VDO Clip ด้วยตนเอง Camtasia StudioCITCOMS
12.4 เมษายน 2560 ถึง 4 เมษายน 2560พัฒนาสื่อการสอน รูปแบบ VDO CLIP ด้วย Microsoft Office MIXCITCOMS
13.24 มีนาคม 2560 ถึง 24 มีนาคม 2560กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Turnitin สำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
14.20 พฤษภาคม 2559 ถึง 21 พฤษภาคม 2559คลิกเพื่ออ่านสรุป หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร
15.24 มีนาคม 2559 ถึง 24 มีนาคม 2559การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 3สมาคมสหกิจแห่งประเทศไทย
16.18 พฤษภาคม 2558 ถึง 21 พฤษภาคม 2558คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 22สมาคมสหกิจแห่งประเทศไทย
17.10 ตุลาคม 2554 ถึง 11 ตุลาคม 2554โครงการนำร่องในโครงการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ( EdPEx)กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
18.27 สิงหาคม 2554 ถึง 27 สิงหาคม 2554วิทยากรการฝึกอบรมไทยเข้มแข็ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาภาษาอังกฤษ)สพท.พิษณุโลก เขต 1 และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
19.20 สิงหาคม 2554 ถึง 20 สิงหาคม 2554วิทยากรการฝึกอบรมไทยเข้มแข็ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (วิชาภาษาอังกฤษ)สพท.พิษณุโลก เขต 1 และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
20.6 สิงหาคม 2554 ถึง 6 สิงหาคม 2554วิทยากรการฝึกอบรมไทยเข้มแข็ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (วิชาภาษาอังกฤษ)สพท.พิษณุโลก เขต 1 และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
21.30 กรกฏาคม 2554 ถึง 31 กรกฏาคม 2554วิทยากรการฝึกอบรมไทยเข้มแข็ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาภาษาอังกฤษ)สพท.เพชรบูรณ์ เขต 1 และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สัมมนา (Seminar attendance)
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
22.1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 1 พฤศจิกายน 2561KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การช่วยเหลือนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
23.13 กันยายน 2561 ถึง 13 กันยายน 2561คลิกเพื่ออ่านสรุป Postmodernism and Researchคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
24.30 สิงหาคม 2561 ถึง 30 สิงหาคม 2561คลิกเพื่ออ่านสรุป แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์พัฒนาผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
25.14 มิถุนายน 2561 ถึง 14 มิถุนายน 2561โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และเตรียมความพร้อมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 กองพัฒนาคุณภาพฯ
26.14 มิถุนายน 2561 ถึง 14 มิถุนายน 2561โครงการเสวนาวิจัยเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบูรณางานวิจัยกับการบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
27.30 พฤษภาคม 2561 ถึง 1 มิถุนายน 2561โครงการสัมมนาอาจารย์ ประจำปี พ.ศ.2561 ทิศทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยยุคใหม่?คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร/ ชลบุรี
28.22 พฤษภาคม 2561 ถึง 22 พฤษภาคม 2561โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อบริหารจัดการหลักสูตรสู่ผลประเมินระดับดีมากกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
29.8 มีนาคม 2561 ถึง 8 มีนาคม 2561คลิกเพื่ออ่านสรุป สัญญาณเตือนภาวะซึมเศร้าและวิธีการให้คำปรึกษาเบื้องต้นคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
30.8 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2561การบรรยายพิเศษในหัวข้อ แปลกแต่โดน...กิจกรรมการสอนภาษาและวัฒนธรรมให้มีสไตล์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
31.30 กันยายน 2554 ถึง 30 กันยายน 2554คลิกเพื่ออ่านสรุป Overseas Co-Operative Education ProjectNaresuan University
32.5 กันยายน 2554 ถึง 6 กันยายน 2554The 5th NRCT-ICSSR Joint Seminar on Dimensions of Globalisation: Indo-Thai Perspectivesสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ/ ณ โรงแรมมณเฑียร พัทยา จ. ชลบุรี
33.5 สิงหาคม 2554 ถึง 5 สิงหาคม 2554โครงการเสวนาโดยผู้ประสบความสำเร็จด้านการวิจัย (ระยะที่ 2)ณ ห้อง Main Conference ตึก IT จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
34.26 กรกฏาคม 2554 ถึง 26 กรกฏาคม 2554วิทยากรแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อสำหรับนิสิตมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
ประชุม (Conference)
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
35.6 มิถุนายน 2561 ถึง 6 มิถุนายน 2561คลิกเพื่ออ่านสรุป โครงการวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่9 ในหัวข้อ ?การพัฒนาทุนมนุษย์ระดับอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี? มหาวิทยาลัยนเรศวร
36.15 มีนาคม 2561 ถึง 17 มีนาคม 2561คลิกเพื่ออ่านสรุป The 1st INTERNATIONAL ASEAN-ENGLISH LANGUAGE TEACHING CONFERENCEUniversiti Putra Malaysia, Malaysia
37.26 มกราคม 2561 ถึง 27 มกราคม 256138th THAILAND TESOL International ConferenceOrganisation of English Teachers in Thailand
38.13 ธันวาคม 2560 ถึง 15 ธันวาคม 2560ASAIHL ConferenceNaresuan University
39.10 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2560Education & Language International ConferenceUNISSULA, Indonesia
40.22 กันยายน 2554 ถึง 24 กันยายน 2554คลิกเพื่ออ่านสรุป Providing the Support for Internationalisation in University in ASEAN and Identifying & Meeting the Needs of Naresuan University in Process of Internationalisation Naresuan University / Green Lake Resort, Chiang Mai
กรรมการวิทยานิพนธ์ / ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ที่ ปีการศึกษา ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ / IS ชื่อนิสิต
41.2560/2017[กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์] The Effects of Metacognitive Vocabulary Strategy Training on Vocabulary Achievement and Retension of Nakhonratchasima Rajabhat University Students[ป.เอก] Ms. Supitchaya Wongkumsai
42.2560/2017[IS] การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง[ป.โท] นางสาวปิยรัตน์ อินนะ


  ตารางสอน
  ผลงานวิจัย
งบประมาณส่วนตัว
ชื่อผลงาน ปี งบประมาณ
Using Facebook in an EFL Business English Writing Class in a Thai University: Did It Improve Students' Writing Skills?255910,000
A Persepective of Thai Students on Facebook Usage in an EFL Writing Context. 255910,000
Using Learning Logs in an EFL Reading Classroom.254810,000
Use of Reading Strategies among EFL Students in Thailand256010,000
The comparison of effects of using internet-based reading materials and using SRA reading materials on English reading comprehension ability of second year humanity students majoring in English at Naresuan University, Phitsanulok.254810,000
การรับรู้ของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่มีต่อการใช้กลวิธีการอ่าน:กรณีศึกษา256010,000


กรุณาเลือกปี

ไม่มีคำสั่งในปี 2562

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา