:: ข้อมูลบุคลากร > แสดงรายละเอียด

 เข้าสู่ระบบ

username :
password :
สมัครเข้าใช้ระบบ(Register Online)
      แสดงรายละเอียด
  ข้อมูลของคุณวัฒนา  พัดเกตุ

รหัสอาจารย์/จนท. : E12013
ชื่อ :
นามสกุล :
วัฒนา
พัดเกตุ
สังกัด : ภาควิชาภาษาอังกฤษ(Department of English Language)
สาขาวิชา/หน่วยงาน : -
ประเภท : ข้าราชการ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : 1309
โทรศัพท์ภายใน : 2084
อีเมล์ : watanap@nu.ac.th
CV :

  ระดับการศึกษา (แสดงข้อมูลที่สูงกว่า ปริญญาตรี)
วันที่ - วันที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2527 - 2531 ปริญญาตรี ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฯ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2526 - 2530 ปริญญาตรี อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2531 - 2534 ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์ – ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ) มหาวิทยาลัยมหิดล
2539 - 2542 ปริญญาเอก Ph.D. English (Rhetoric & Linguistics) Indiana University of Pennsylvania, USA
- 2538 Certificate Teaching of English for Business & Technology (4-week program) Regional Language Centre, Singapore (by SEAMEO scholarship)
   อบรมฯ/สัมมนา/ประชุม/อื่นๆ
อบรม (Training)
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
1.12 กันยายน 2555 ถึง 14 กันยายน 2555TQA Internal Organization Assessment รุ่น 4สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ / โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
2.16 เมษายน 2555 ถึง 19 เมษายน 2555การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment 2012 (4-Day Course)? ASEAN University Network, Bangkok, Thailand
3.3 เมษายน 2555 ถึง 5 เมษายน 2555โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2555 หลักสูตร TQA Criteria สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, เชียงใหม่
4.8 ตุลาคม 2553 ถึง 10 ตุลาคม 2553วิทยากรแกนนำประจำเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (Training for the trainer) - การประกันคุณภาพการศึกษาสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.7 มิถุนายน 2553 ถึง 8 มิถุนายน 2553ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6.14 พฤศจิกายน 2552 ถึง 16 พฤศจิกายน 2552Developing an Integrated Approach to Risk Management in Universities (การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของ "องค์กรมหาวิทยาลัย" อย่างบูรณาการ)สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย กรุงเทพฯ
7.30 พฤศจิกายน 2551 ถึง 1 ธันวาคม 2551การบริหารความเสี่ยงกองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
8.25 พฤษภาคม 2551 ถึง 29 พฤษภาคม 2551การอบรมผู้บริหารงานวิจัย หลักสูตร "ก้าวสู่การเป็นนักบริหารงานวิจัยมืออาชีพ"สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา (IRDA) มหาวิทยาลัยนเรศวร
9.2 สิงหาคม 2550 ถึง 3 สิงหาคม 2550ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 5สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10.29 เมษายน 2547 ถึง 30 เมษายน 2547หลักสูตรการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร
11.8 เมษายน 2546 ถึง 12 มิถุนายน 2546การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 11 (นบม. 11)ทบวงมหาวิทยาลัย (สกอ. ปัจจุบัน)
12.0 พฤศจิกายน 2545 ถึง 0 พฤศจิกายน 2545หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยนเรศวร รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประชุม (Conference)
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
13.12 ธันวาคม 2551 ถึง 12 ธันวาคม 2551การประชุมสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ม. ธุรกิจบัณฑิต


  ตารางสอน
  ผลงานวิจัย
งบประมาณส่วนตัว
ชื่อผลงาน ปี งบประมาณ
การใช้การเขียนบันทึกส่วนตัวผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กับเจตคติของนิสิตต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ254810,000
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนเฉลี่ยในการเรียนระดับมัธยมปลายกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนระดับปริญญาตรี ของนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร254810,000
งบประมาณรายได้
ชื่อผลงาน ปี งบประมาณ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนิสิต ม.นเรศวร ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษในวัยต่างกัน และปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด และช่วงเวลาที่เกิดความพอใจหรือไม่พอใจในการเรียนภาษาอังกฤษ254852,250
การศึกษาความรู้เจตคติและแรงจูงใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยของอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย ปี 2549254938,500
การสำรวจความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อการเขียนภาษาอังกฤษ25505,000
คำภาษาอังกฤษที่ใช้ในหนังสือพิมพ์ภาษาไทย255110,000
ผลของการใช้การให้ข้อมูลภาษาดีขึ้นและการเพิ่มพิธานต่อการเรียนรู้คำบุพบทภาษาอังกฤษ255210,000
25520


กรุณาเลือกปี

ไม่มีคำสั่งในปี 2562

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
สารบัญเว็บไซต์
 สารบรรณออนไลน์
 สารบรรณคณะ
 หน่วยการเงิน
 หน่วยพัสดุ
 งานบริการวิชาการ
 งานนโยบายและแผน
 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าฯ
 จดหมายเวียนออนไลน์
 ด่วน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ทุน/อบรมฯ/สัมมนา
 เอกสารออนไลน์
 แผนฯ คณะมนุษยศาสตร์
 แผนฯ ภาควิชา/สาาขา
 แผนฯ สำนักงานคณะฯ
 รายงานการประเมินตนเอง
 คู่มือ/ภาระงาน/อื่นๆ
 คำสั่งออนไลน์
 ค้นหาทะเบียนคำสั่ง
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2562
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2561
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2560
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2559
 ข้อมูลบุคลากร
 แสดงบุคลากร
 ค้นหาบุคลากร
 ตำแหน่งทางวิชาการ
 อบรม/สัมมนา/ประชุมฯ
 ข้อมูลวิจัย
 แสดงตามสาขา/งบประมาณ
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
 การนำเสนอผลงาน
 ติดตามแผนออนไลน์
 เอกสารสรุปผลโครงการ
 ภาวะการมีงานทำ
 ความพึงพอใจนายจ้างฯ
 อัตลักษณ์บัณฑิต
 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
 ประกันคุณภาพออนไลน์
 CHE QA Online (สกอ.)
 คณะมนุษยศาสตร์
 สำนักงานเลขานุการคณะ
 ภาควิชา
 ระบบสารสนเทศอื่นๆ ในคณะ
 วารสารออนไลน์
 คลังข้อมูลคติชน
 คลังข้อมูลด้านทำนุบำรุงฯ
 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

หน้าหลัก | แผนพัฒนาระบบ | คณะกรรมการระบบฯ | ติดต่อสอบถาม | ค้นหาข้อมูลบุคลากร   
Copyright (c) 2011-2012 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ  โทร. 0-5596-2090  
Contact : supawitp@nu.ac.th  

http://www.facebook.com/myfavoritebeauty http://www.myfavoritebeauty.com/