:: ข้อมูลบุคลากร > แสดงรายละเอียด

 เข้าสู่ระบบ

username :
password :
สมัครเข้าใช้ระบบ(Register Online)
      แสดงรายละเอียด
  ข้อมูลของคุณวรรณประภา  สุขสวัสดิ์

รหัสอาจารย์/จนท. : E12029
ชื่อ :
นามสกุล :
วรรณประภา
สุขสวัสดิ์
สังกัด : ภาควิชาภาษาอังกฤษ(Department of English Language)
สาขาวิชา/หน่วยงาน : -
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินแผ่นดิน)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : 1306
โทรศัพท์ภายใน : 2023
อีเมล์ : wannaprapha_s@hotmail.com
CV :

  ระดับการศึกษา (แสดงข้อมูลที่สูงกว่า ปริญญาตรี)
วันที่ - วันที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปริญญาตรี น.บ (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาเอก EdD (TESOL) University of Wollongong
   อบรมฯ/สัมมนา/ประชุม/อื่นๆ
สัมมนา (Seminar attendance)
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
1.2 พฤษภาคม 2556 ถึง 2 พฤษภาคม 2556Classroom Dscourseมหาวิทยาลัยบูรพา
2.0 2553 ถึง 0 2553The Fifth Annual TESOL Research Network ColloquiumUniversity of Sydney, Sydney
3.0 2553 ถึง 0 2543The 4th Annual International Free Linguistics ConferenceUniversity of Sydney, Sydney
4.0 2550 ถึง 0 2550Applied Linguistics Association of AustraliaUniversity of Wollongong, Australia
ประชุม (Conference)
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
5.20 พฤษภาคม 2555 ถึง 22 พฤษภาคม 2555Linguistic dimensions of EFL learners' Willingness to Communicate,The 20th KOTESOL International ConferenceSookmyung Women's University, South Korea
6.0 2554 ถึง 0 2554The 11th International Conference on Thai StudiesThe Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University,
7.0 2554 ถึง 0 2554The 2nd International Conference on Foreign Language Learning and TeachingThammasat University
8.0 2552 ถึง 0 2552The first combined conference of ALANZ and ALAAUniversity of Auckland, New Zealand
ความสนใจด้านงานวิจัย (Research interest)
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
9.0 543 ถึง 0 543Systemic Functional Linguistics, TESOL theories, CALL, English for specific purposes (law and banking)


  ตารางสอน

ไม่มีข้อมูล ผลงานวิจัย

กรุณาเลือกปี

ไม่มีคำสั่งในปี 2562

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
สารบัญเว็บไซต์
 สารบรรณออนไลน์
 สารบรรณคณะ
 หน่วยการเงิน
 หน่วยพัสดุ
 งานบริการวิชาการ
 งานนโยบายและแผน
 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าฯ
 จดหมายเวียนออนไลน์
 ด่วน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ทุน/อบรมฯ/สัมมนา
 เอกสารออนไลน์
 แผนฯ คณะมนุษยศาสตร์
 แผนฯ ภาควิชา/สาาขา
 แผนฯ สำนักงานคณะฯ
 รายงานการประเมินตนเอง
 คู่มือ/ภาระงาน/อื่นๆ
 คำสั่งออนไลน์
 ค้นหาทะเบียนคำสั่ง
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2562
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2561
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2560
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2559
 ข้อมูลบุคลากร
 แสดงบุคลากร
 ค้นหาบุคลากร
 ตำแหน่งทางวิชาการ
 อบรม/สัมมนา/ประชุมฯ
 ข้อมูลวิจัย
 แสดงตามสาขา/งบประมาณ
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
 การนำเสนอผลงาน
 ติดตามแผนออนไลน์
 เอกสารสรุปผลโครงการ
 ภาวะการมีงานทำ
 ความพึงพอใจนายจ้างฯ
 อัตลักษณ์บัณฑิต
 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
 ประกันคุณภาพออนไลน์
 CHE QA Online (สกอ.)
 คณะมนุษยศาสตร์
 สำนักงานเลขานุการคณะ
 ภาควิชา
 ระบบสารสนเทศอื่นๆ ในคณะ
 วารสารออนไลน์
 คลังข้อมูลคติชน
 คลังข้อมูลด้านทำนุบำรุงฯ
 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

หน้าหลัก | แผนพัฒนาระบบ | คณะกรรมการระบบฯ | ติดต่อสอบถาม | ค้นหาข้อมูลบุคลากร   
Copyright (c) 2011-2012 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ  โทร. 0-5596-2090  
Contact : supawitp@nu.ac.th  

http://www.facebook.com/myfavoritebeauty http://www.myfavoritebeauty.com/