:: ข้อมูลวิจัย > ผลงานวิจัยนำเสนอ

 เข้าสู่ระบบ

username:
password:
      ผลงานวิจัยนำเสนอ

ผลงานวิจัยนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ชื่อผลงานวิจัย ผู้รับผิดชอบ การเผยแพร่ ปีที่เผยแพร่ งบฯ ที่ขอ
ประเภทการนำเสนอ : Oral ระดับชาติ
วิเคราะห์วรรณกรรมอายุรกรรมพื้นบ้าน ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์สายหยุด บัวทุมการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมโฆษะ 29 ม.ค. 2552-
30 ม.ค. 2552
6,352.00
การศึกษาเชิงวิเคราะห์เทคนิคการทำคีตปฏิภาณสำหรับสอบประกาศนียบัตรการแสดงกีตาร์ ระดับเกรด 5 ของสถาบันดนตรียามาฮ่า ประเทศญี่ปุ่นธรรศ อัมโรประชุมวิชาการดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ 13 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 ต.ค. 2551-
5 ต.ค. 2551
8,826.00
ความหมายของคำซ้อนพูนพงษ์ งามเกษมนำเสนอในงานนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก28 ก.ค. 2550-
29 ก.ค. 2550
800.00


หน้าที่ :
สารบัญเว็บไซต์
 สารบรรณออนไลน์
 สารบรรณคณะ
 หน่วยการเงิน
 หน่วยพัสดุ
 งานบริการวิชาการ
 งานนโยบายและแผน
 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าฯ
 จดหมายเวียนออนไลน์
 ด่วน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ทุน/อบรมฯ/สัมมนา
 เอกสารออนไลน์
 แผนฯ คณะมนุษยศาสตร์
 แผนฯ ภาควิชา/สาาขา
 แผนฯ สำนักงานคณะฯ
 รายงานการประเมินตนเอง
 คู่มือ/ภาระงาน/อื่นๆ
 คำสั่งออนไลน์
 ค้นหาทะเบียนคำสั่ง
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2562
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2561
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2560
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2559
 ข้อมูลบุคลากร
 แสดงบุคลากร
 ค้นหาบุคลากร
 ตำแหน่งทางวิชาการ
 อบรม/สัมมนา/ประชุมฯ
 ข้อมูลวิจัย
 แสดงตามสาขา/งบประมาณ
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
 การนำเสนอผลงาน
 ติดตามแผนออนไลน์
 เอกสารสรุปผลโครงการ
 ภาวะการมีงานทำ
 ความพึงพอใจนายจ้างฯ
 อัตลักษณ์บัณฑิต
 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
 ประกันคุณภาพออนไลน์
 CHE QA Online (สกอ.)
 คณะมนุษยศาสตร์
 สำนักงานเลขานุการคณะ
 ภาควิชา
 ระบบสารสนเทศอื่นๆ ในคณะ
 วารสารออนไลน์
 คลังข้อมูลคติชน
 คลังข้อมูลด้านทำนุบำรุงฯ
 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

หน้าหลัก | แผนพัฒนาระบบ | คณะกรรมการระบบฯ | ติดต่อสอบถาม | ค้นหาข้อมูลบุคลากร   
Copyright (c) 2011-2012 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ  โทร. 0-5596-2090  
Contact : supawitp@nu.ac.th  

http://www.facebook.com/myfavoritebeauty http://www.myfavoritebeauty.com/