:: ข้อมูลวิจัย > ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 เข้าสู่ระบบ

username:
password:
      ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

ผลงานวิจัยวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

ชื่อผลงานวิจัย ผู้รับผิดชอบ การเผยแพร่
ปีที่เผยแพร่ : 2561
Use of Reading Strategies among EFL Students in Thailandจันทิมา Jantima ซิมป์สัน SimpsonVeridian E-Journal (TCI 1)
ปีที่เผยแพร่ : 2560
รูปแบบการใช้ภาษาที่แสดงอำนาจในป้ายเตือนวรารัชต์ มหามนตรีวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับพิเศษ) ประจำปี 2560
ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับชื่อเมือง "พริบพรี" (เพชรบุรี) จากการศึกษาเชิงประวัติและสัทศาสตร์ วรารัชต์ มหามนตรีวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
ปีที่เผยแพร่ : 2559
ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่ของจีน : ความท้าทายและโอกาสของประเทศไทยจิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุลThe Chinese Economy
ปีที่เผยแพร่ : 2558
อำนาจของภาษาคำสอนที่ปรากฏในโคลงโลกนิติวรารัชต์ มหามนตรีวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
วิเคราะห์ความสัมพันธ์จีน-พม่าผ่านมิติภูมิศาสตร์เศรษฐกิจจิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุลเอเชียปริทัศน์
ปีที่เผยแพร่ : 2557
ภาษิต สำนวน: ภาพสะท้อนโลกทัศน์ของคนไทยต่อผู้หญิงวรารัชต์ มหามนตรีวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2557
ปีที่เผยแพร่ : 2556
การวิเคราะห์นิทานอนุตตรธรรมพัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
การศึกษาคำเรียกชื่อพืชในภาษากลุ่มพันธุไทในเขตภาคเหนืออัญชลี วงศ์วัฒนาวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
คำเรียกสีในภาษาม้งขาวณรงค์กรรณ รอดทรัพย์มฉก.วิชาการ ปีที่ 16 ฉ.31 (ก.ค.-ธ.ค.2555)
การศึกษาชุดกริยาในภาษาไทยอัญชลี วงศ์วัฒนาวารสารภาษาและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาเพื่อพัฒนาเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยสร้างกรรมวาจกในภาษาไทย: การวิเคราะห์แนวหน้าที่นิยมแบบลักษณ์ภาษาอัญชลี วงศ์วัฒนาวารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
เหลียวหลังแลหน้า 37 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน : มุมมองทฤษฎีสรรค์สร้างนิยม-จากมิตรเป็นศัตรูจากศัตรูสู่มิตรจิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุลVeridian E-Journal, SU Vol.6 No. 1 January- April 2013
Comparative case study of Malaysia and South Korea automobile industry competitiveness analysisจิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุลHERITAGE JOURNAL:SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES
ปีที่เผยแพร่ : 2555
ภาพสะท้อนแห่งความไม่เสมอภาคระหว่างชายหญิงในสังคมเอเซียจากอดีตสู่ปัจจุบันณรงค์กรรณ รอดทรัพย์วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ : ผู้หญิงกับอำนาจเชิงพื้นที่ในหลากมิติณรงค์กรรณ รอดทรัพย์วารสาร มฉก. วิชาการ ปีที่ 15 ฉ.30 ม.ค.-มิ.ย.2555
การโหยหาอดีตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยณรงค์กรรณ รอดทรัพย์วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน. 3,พิเศษ (มกราคม-ธันวาคม): 47-59.
คำซ้อนความหมายตรงข้ามในภาษาไทยอัญชลี วงศ์วัฒนาวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
การเรียกชื่อจังหวัดในภาษาพูดอย่างไม่เป็นทางการของวัยรุ่นไทยวรารัชต์ มหามนตรีวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 34(2555) ฉบับที่ 2
ปีที่เผยแพร่ : 2554
คำอ้างถึงบุคคลในพระราชสำนักสยาม จากการศึกษาจดหมายเหตุรายวันในสมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดีเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศณรงค์กรรณ รอดทรัพย์วารสาร มฉก. วิชาการ ปีที่ 14 ฉ.28 ม.ค.-มิ.ย.2554
The Contribution of Folklore to Sociolinguistic Work: A Case Study of Research in Thailand มณทิรา ฌานิศรางกูรวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 19 ฉบับที่ 31 (มกราคม-มิถุนายน 2554)
การวิเคราะห์ศิลปะการใช้ภาษาในนวนิยายเรื่อง ช่างสำราญอรจิรา อัจฉริยไพบูลย์วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2554
Critiquing ELT in Thailand: A reflection from history to practiceพงศกร เมธีธรรมJournal of Humanities, Naresuan University, Volume 8, Number 2, May-August 2011, Pages 57-68 วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัียนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2554
A modern-day Trojan Horse: The political discourses of English language teachingพงศกร เมธีธรรมournal of Humanities, Naresuan University, Volume 8, Number 1, January-April 2011, Pages 13-30 วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัียนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2554
การรับรู้วัจนกรรมต่อรูปแบบประโยคคำถาม: กรณีศึกษานิสิตภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 และนิสิตชั้นปีที่ 4 การรับรู้วัจนกรรมต่อรูปแบบประโยคคำถาม: กรณีศึกษานิสิตภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 และนิสิตชั้นปีที่ 4 นพรัตน์ จันทร์โสภาJournal of Humanities. 7.
การรับรู้โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 เชิงอุปมาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009: กรณีศึกษานิสิตคณะมนุษยศ่าสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรนพรัตน์ จันทร์โสภาAn Academic Journal of Naresuan University at Phayao
A Reflection of Thai Culture in Thai Plant Namesอัญชลี วงศ์วัฒนาManusya: The Journal of Humanities
การวิเคราะห์ภาพพจน์และแนวคิดเพลงอนุตตรธรรมพัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ : 2553
คำเรียกรสในเขตพื้นที่รอยต่อทางภาษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง: การศึกษาอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์จริยธรรมเรื่องการเมืองและอาหารการกิน เอกสารประกอบการประชุมประจำปีทางมนุษยวิทยา ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร
การรับรู้เสียงสระภาษาอังกฤษแบบอเมริกันโดยคนไทยที่ใช้ภาษาไทยกลางเสาวภาคย์ SAOVAPAK กัลยาณมิตร KALLAYANAMITวารสารคณะมนุษยศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2553
The Ideology of Native and Nonnative Dichotomy in Thailandพงศกร เมธีธรรมProceedings, of Asia TEFL/ThaiTESOL International Conference
กลวิธีการแปลหน่วยสร้างประโยคเน้นส่วนอัญชลี วงศ์วัฒนาวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
การเรียนรู้คำเลียนเสียงธรรมชาติ-คำแสดงท่าทางภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทยโดยใช้เครื่องมือ Giongo-Gitaigo no Restaurantโสภา มะสึนาริวารสารมนุษยศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ : 2552
การทดลองสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศโดยวิธีสอนแบบ "modified-sheltered and adjunct CBI in EFLเกรียงศักดิ์ สยะนานนท์วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2551
ภาษาไทยถิ่นเหนือพลัดถิ่นของครอบครัวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก : ภาวะการเปลี่ยนภาษากับการธำรงภาษาศิริพร มณีชูเกตุวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 6, ฉ. 3 (กันยายน ? ธันวาคม 2552), หน้า 87-106
วิเคราะห์คำศัพท์เขมรจากพจนานุกรมฉบับพุทธศาสนบัณฑิต พ.ศ.2512 ที่พ้องกับคำไทยนาวาโทวัฒนชัย หมั่นยิ่งวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม- เมษายน 2552
คำภาษาอังกฤษที่ใช้ในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยวัฒนา พัดเกตุวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2552
การแปรของคำเรียกชื่อพืชในเขตพื้นที่รอยต่อทางภาษาในเขตภาคเหนือตอนล่างสุพัตรา จิรนันทนาภรณ์วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2552
ปีที่เผยแพร่ : 2551
ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้นำตนเองของนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1นันทวัน ชุมตันติวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2551
สตรีนิยมที่ถูกรื้อสร้าง : การศึกษาการผนึกกำลังของผู้หญิงในกรงอำนาจผู้ชายในนวนิยาย เรื่อง The Kitchen God's Wife ของ Amy Tanอุษา พัดเกตุวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2551
วิเคราะห์การใช้ภาพพจน์ในเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก (กัณฑ์หิมพานต์) ฉบับภาษาเขมรนาวาโทวัฒนชัย หมั่นยิ่งวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน- ธันวาคม 2551
การวิเคราะห์วิถีชีวิตความพอเพียงในนิทานพื้นบ้านเขตภาคเหนือตอนล่างสนม ครุฑเมืองวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน- ธันวาคม 2551
ฉายานามประเทศต่างๆ ในมุมมองของสื่อมวลชนไทยสุพัตรา จิรนันทนาภรณ์วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2551
คำประสมไทย: หมวดหมู่ที่ปรับเปลี่ยน ทับซ้อน และสับสนอัญชลี วงศ์วัฒนาวารสารภาษาและวัฒนธรรม ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ทัศนคติทางภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่มีต่อภาษาของตนเองในเขตภาคเหนือตอนล่างสุพัตรา จิรนันทนาภรณ์วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2551
การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเพลงยาวว่าเสียดสี พระยามหาเทพ(ทองปาน) ของ พระมหามนตรี(ทรัพย์)วนิดา บำรุงไทยวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2551
คำนาม คำบ่งกลุ่มนาม และคำลักษณนาม: หมวดหมู่ที่แตกต่าง ทับซ้อน และไล่เหลื่อมอัญชลี วงศ์วัฒนาวารสารภาษาและภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2
Noun Classifier Constructions in Thai: A Case Study in Construction Grammarอัญชลี วงศ์วัฒนาManusya: Journal of Humanities Vol.11 No.1
On the Functions of Marked Clausal Constructions in Thaiอัญชลี วงศ์วัฒนาProceedings of SEALS XVII University of Maryland, MD, USA
ทัศนคติทางภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่มีต่อภาษาตนเองในเขตภาคเหนือตอนล่างสุพัตรา จิรนันทนาภรณ์วารสารมนุษยศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร


หน้าที่ :
สารบัญเว็บไซต์
 สารบรรณออนไลน์
 สารบรรณคณะ
 หน่วยการเงิน
 หน่วยพัสดุ
 งานบริการวิชาการ
 งานนโยบายและแผน
 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าฯ
 จดหมายเวียนออนไลน์
 ด่วน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ทุน/อบรมฯ/สัมมนา
 เอกสารออนไลน์
 แผนฯ คณะมนุษยศาสตร์
 แผนฯ ภาควิชา/สาาขา
 แผนฯ สำนักงานคณะฯ
 รายงานการประเมินตนเอง
 คู่มือ/ภาระงาน/อื่นๆ
 คำสั่งออนไลน์
 ค้นหาทะเบียนคำสั่ง
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2562
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2561
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2560
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2559
 ข้อมูลบุคลากร
 แสดงบุคลากร
 ค้นหาบุคลากร
 ตำแหน่งทางวิชาการ
 อบรม/สัมมนา/ประชุมฯ
 ข้อมูลวิจัย
 แสดงตามสาขา/งบประมาณ
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
 การนำเสนอผลงาน
 ติดตามแผนออนไลน์
 เอกสารสรุปผลโครงการ
 ภาวะการมีงานทำ
 ความพึงพอใจนายจ้างฯ
 อัตลักษณ์บัณฑิต
 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
 ประกันคุณภาพออนไลน์
 CHE QA Online (สกอ.)
 คณะมนุษยศาสตร์
 สำนักงานเลขานุการคณะ
 ภาควิชา
 ระบบสารสนเทศอื่นๆ ในคณะ
 วารสารออนไลน์
 คลังข้อมูลคติชน
 คลังข้อมูลด้านทำนุบำรุงฯ
 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

หน้าหลัก | แผนพัฒนาระบบ | คณะกรรมการระบบฯ | ติดต่อสอบถาม | ค้นหาข้อมูลบุคลากร   
Copyright (c) 2011-2012 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ  โทร. 0-5596-2090  
Contact : supawitp@nu.ac.th  

http://www.facebook.com/myfavoritebeauty http://www.myfavoritebeauty.com/