:: ประกันคุณภาพออนไลน์ > [2550] > บทที่ 2 ส่วนสำคัญ

 เข้าสู่ระบบ

username :
password :
สมัครเข้าใช้ระบบ

 หน่วยงานที่รับการประเมินปีการศึกษา : 2550

      บทที่ 2 ส่วนสำคัญ

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

หลักการ

การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซึ่งสถาบันจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดำเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความรู้ ทักษะการคิด ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร และการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมมาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. มาตรฐานการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  2. มาตรฐานกิจการนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  3. ร่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (National Qualifications Framework for Higher Education) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตัวบ่งชี้ จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า [ปีการศึกษา]
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ [ปีการศึกษา]


ตัวบ่งชี้ 3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า [ปีการศึกษา]


ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3
มีการดำเนินการไม่ครบ 7 ข้อแรก มีการดำเนินการ 7 ข้อแรก มีการดำเนินการครบทุกข้อ


เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา หลักฐานอ้างอิง
1. มีการสำรวจความต้องการจำเป็นของนักศึกษาปีที่ 13.1.1(01) รายงานการสำรวจความต้องการจำเป็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550
3.1.1(02) รายงานผลความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2550
3.1.1(03) สรุปผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์
2. มีการจัดบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา3.1.2(01) ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.1.2(02) การบริการห้องอ่านหนังสือคณะมนุษยศาสตร์
3.1.2(03) ห้องอ่านหนังสือหน่วยฝึกอบรมและการสอนสองภาษา
3.1.2(04) การบริการของศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3.1.2(05) การบริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
3.1.2(06) บริการระบบทะเบียน Online
3. มีการจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา- บริการและสวัสดิการมหาวิทยาลัยนเรศวร และโครงการ/กิจกรรมของคณะฯ
3.1.3(01) บริการหอพักนิสิต
3.1.3(02) บริการสนามกีฬากลาง และสนามกีฬาในร่ม
3.1.3(03) บริการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3.1.3(04) บริการสระว่ายน้ำสุพรรณกัลยา
3.1.3(05) โครงการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์คณะมนุษยศาสตร์
3.1.3(06) โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (จันทร์ พุธ ศุกร์) ณ บริเวณโถงอาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์
4. มีการจัดบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา3.1.4(01) ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
3.1.4(02) โครงการแนะนำน้องพร้อมให้คำปรึกษา หน่วยกิจการนิสิต
3.1.4(03) มีผู้รับผิดชอบดูแลในการให้คำปรึกษาแนะนำแก่นิสิต คณะมนุษยศาสตร์
3.1.4(04) รายงานสรุปผลแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/2550
5. มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า3.1.5(01) ข่าวสารสุวรรณภิงคาร http://www.human.nu.ac.th/nweb/index.php
3.1.5(02) เว็บไซต์หน่วยกิจการนิสิต http://www.human.nu.ac.th/active
3.1.5(03) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ ออกสู่สาธารณชนทางเว็บไซต์ http://www.human.nu.ac.th
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า3.1.6(01) โครงการเตรียมความรู้สู่อาชีพ โดยหน่วยกิจการนิสิตคณะฯ
3.1.6(02) โครงการทักษะวิชาชีพ โดยหน่วยกิจการนิสิตคณะฯ
3.1.6(03) โครงการสหกิจศึกษาในและต่างประเทศ โดยงานบริการการศึกษาคณะฯ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สนง.คณะมนุษยศาสตร์ (หน้า 27)
3.1.6(04) โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการ โดยงานบริการการศึกษาคณะฯ
3.1.6(05) โครงการสัมมนานิสิตก่อน - หลังฝึกงานของสาขาวิชา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2550
3.1.6(06) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพลงพื้นบ้านและเพลงลูกทุ่งเพื่อการสอนภาษาไทย
7. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทั้ง 5 เรื่องข้างต้นเป็นประจำทุกปี3.1.1(03) รายงานผลความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการของคณะฯ
3.1.7(01) รายงานการสำรวจความต้องการจำเป็นของนิสิต ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์
3.1.7(02) รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม หน่วยกิจการนิสิต
3.1.7(03) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่มีต่อสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ งานในกำกำดูแลของหน่วยกิจการนิสิต
3.1.7(04) สรุปประเมินผลโครงการ/กิจกรรม สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550
3.1.7(05) สรุปผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์
8. นำผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาพัฒนาการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า3.1.8(01) รายงานการสำรวจความต้องการจำเป็นของนิสิต ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์
3.1.8(02) รายงานผลความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการของคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550
3.1.8(03) รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2551
3.1.8(04) ปฏิทินกิจกรรมหน่วยกิจการนิสิต ประจำปีการศึกษา 2551
3.1.8(05) แผนปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (หน้า 26,30-31)


การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ โทร : 2022 E-Mail : nuchanartd_26@hotmail.com
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล : นางวรรณภา แตงตุ้ม โทร : 2021 E-Mail : ae - daysky @hotmail.com
 คะแนนที่ได้ : 3.00    
 การบรรลุเป้าหมาย :
 เป้าหมาย : 8.00 ระดับ    เป้าหมายปีต่อไป : 8.00 ระดับ
ผลการดำเนินงาน :

คณะฯมีการดำเนินงาน ครบทั้ง 8 ระดับดังนี้
1. มีการสำรวจความต้องการจำเป็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บิการของคณะ รวมทั้งแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์และรายงานให้คณะกรรมการประจำคณะฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
2.มีการจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้ คณะฯมีการให้บริการ ของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Room) บริการห้องอ่านหนังสือของคณะฯ นอกจากนี้นิสิตสามารถใช้บริการจากหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เช่น การบริการของศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการของสำนักหอสมุด และการบริการระบบทะเบียน Online ของกองบริการการศึกษา
3. มีการจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น บริการหอพักนิสิต บริการสนามกีฬากลาง และสนามกีฬาในร่ม บริการสระว่ายน้ำสุพรรณกัลยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากนี้คณะฯได้จัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ บริเวณโถงอาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์ และจัดโครงการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์คณะมนุษยศาสตร์
4. มีการจัดบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา โดยคณะฯ มีผู้รับผิดชอบโดยตรงทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ และอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลและให้คำปรึกษาแก่นิสิต พร้อมทั้งจัดโครงการแนะนำน้องพร้อมให้คำปรึกษา และมีการประสานงานร่วมกับศูนย์
แนะแนวและให้คำปรึกษาของมหาวิทยาลัย และของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
5. มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า ผ่านทางจดหมายข่าวสุวรรณภิงคาร วารสารคณะมนุษยศาสตร์ และทางเว็บไซต์ของคณะ ฯ
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า รวม 6 โครงการ
7. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทั้ง 5 เรื่องข้างต้นเป็นประจำทุกปี โดยคณะมีการประเมินผลโครงการทุกโครงการของคณะฯเป็นประจำทุกโครงการ ตามเอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยกิจการนิสิต และ ของสโมสรนิสิต
นอกจากนี้ในปีนี้คณะฯได้จัดทำรายงานผลความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการของคณะฯ และ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่มีต่อสำนักงานเลขานุการคณะฯ งานในกำกับดูแลของหน่วยกิจการนิสิตอีกด้วย
8. หน่วยกิจการนิสิตนำผลการสำรวจความต้องการจำเป็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 และรายงานความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการของคณะฯรายงานให้คณะกรรมการประจำคณะฯทราบเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :
สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ศิษย์เก่าจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมศิษย์เก่าของคณะฯ ให้ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย สังสรรค์ รับรู้ข่าวสาร ในส่วนของศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบันและคณาจารย์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้นำประสบการณ์ทั้งในขณะที่เรียน การศึกษาต่อ และการทำงาน มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับน้อง ๆ และได้มีโอกาสทำกิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันการประเมินตรวจสอบ (CAR)

 คะแนนที่ได้ : 3.00    
 ผลการประเมินตรวจสอบ :
 เป้าหมาย : 8.00 ระดับ    เป้าหมายปีต่อไป : 8.00 ระดับ
 ผลการดำเนินงาน [ ตัวตั้ง : 0.00  ตัวหาร : 0.00  ผลลัพธ์ : 0.00 ]
 หมายเหตุ/ ข้อสังเกต/ เสนอแนะ :
จุดเด่น
คณะมีโครงการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งของนิสิต และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะ
คณะมีการจัดโครงการแนะนำน้องพร้อมให้คำปรึกษาของหน่วยกิจการนิสิต เพื่อให้บริการด้านการให้คำปรึกษาแก่นิสิต ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ได้ทราบถึงปัญหาและให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตที่นอกเหนือไปจากระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
คณะมีการเผยแพร่แหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นิสิตและศิษย์เก่าผ่านทาง website ของหน่วยกิจการนิสิต เช่น โครงการ/กิจกรรม แนะนำให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ/ การศึกษา

ทั้งนี้คณะอาจจัดทำฐานข้อมูลนิสิตและศิษย์เก่า ที่นิสิตและศิษย์เก่าสามารถเข้ามาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อมูลของตนเองได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน การศึกษาต่อ หรือ ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ หรือได้รับรางวัลใดๆ สามารถเข้ามาเพิ่มเติมข้อมูลของตนเองได้ เพื่อคณะจะได้ติดตามความก้าวหน้าของนิสิตและศิษย์เก่าได้อย่างต่อเนื่อง
ข้อสังเกต
ด้านการบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ จากผลการประเมินของนิสิตพบว่าห้องอ่านหนังสือของคณะยังมีหนังสือไม่เพียงพอต่อความต้องการของนิสิต และยังไม่มีห้องปฏิบัติการทางภาษาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้


เมนูลัด : บทที่ 2 ส่วนสำคัญ
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า [ปีการศึกษา]
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ...สารบัญเว็บไซต์
 สารบรรณออนไลน์
 สารบรรณคณะ
 หน่วยการเงิน
 หน่วยพัสดุ
 งานบริการวิชาการ
 งานนโยบายและแผน
 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าฯ
 จดหมายเวียนออนไลน์
 ด่วน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ทุน/อบรมฯ/สัมมนา
 เอกสารออนไลน์
 แผนฯ คณะมนุษยศาสตร์
 แผนฯ ภาควิชา/สาาขา
 แผนฯ สำนักงานคณะฯ
 รายงานการประเมินตนเอง
 คู่มือ/ภาระงาน/อื่นๆ
 คำสั่งออนไลน์
 ค้นหาทะเบียนคำสั่ง
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2557
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2556
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2555
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2554
 ข้อมูลบุคลากร
 แสดงบุคลากร
 ค้นหาบุคลากร
 ตำแหน่งทางวิชาการ
 อบรม/สัมมนา/ประชุมฯ
 ข้อมูลวิจัย
 แสดงตามสาขา/งบประมาณ
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
 การนำเสนอผลงาน
 ติดตามแผนออนไลน์
 เอกสารสรุปผลโครงการ
 ภาวะการมีงานทำ
 ความพึงพอใจนายจ้างฯ
 อัตลักษณ์บัณฑิต
 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
 ประกันคุณภาพออนไลน์
 CHE QA Online (สกอ.)
 คณะมนุษยศาสตร์
 สำนักงานเลขานุการคณะ
 ภาควิชา
 ระบบสารสนเทศอื่นๆ ในคณะ
 วารสารออนไลน์
 คลังข้อมูลคติชน
 คลังข้อมูลด้านทำนุบำรุงฯ
 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

หน้าหลัก | แผนพัฒนาระบบ | คณะกรรมการระบบฯ | ติดต่อสอบถาม | ค้นหาข้อมูลบุคลากร   
Copyright (c) 2011-2012 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ  โทร. 0-5596-2090  
Contact : pitakpongm@nu.ac.th  

http://www.facebook.com/myfavoritebeauty http://www.myfavoritebeauty.com/